DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Keď sme my boli v opozícii, pán redaktor, mali sme my najvyššieho predstaviteľa úradu pre verejné obstarávanie? Odpovedzte, prosím, na túto otázku, môžem vás poprosiť? ...To znamená, teraz je predstaviteľ Najvyššieho úradu pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje celé verejné obstarávanie.

17.12.2010
Pravda

Na čele UVO predstaviteľ opozície de facto nikdy nestál (prvou predsedníčkou bola Rozália Molnárová, v súčasnosti Úrad vedie Béla Angyal). Ale skutočnosť, že na čele Úrad stojí predstaviteľ "opozície" aj dnes, môže byť tiež výsledkom absencie zákonných dôvodov pre jeho výmenu po voľbách, ako snahou vlády dávať opozícii kontrolné právomoci.

Úrad pre verejné obstarávanie bol zriadený ku dňu prvému januáru 2000 zákonom 263/1999 o verejnom obstarávaní. Tento zákon bol nahradený v roku 2005 zákonom č. 25/2006 (.pdf). Podľa neho stojí na čele úradu predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda (§ 110, ods.1), úrad má tiež podpredsedu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päť rokov, pričom tá istá osoba môže zastávať funkciu maximálne dvakrát po sebe.

Kľúčový je v tomto prípade odstavec druhý paragrafu 111, ktorý hovorí, že vláda odvolá predsedu úradu a podpredsedu úradu z funkcie, ak a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu, d) nevykonáva funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.05.2010
success
error