DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Tento zákon nerieši, či predávajú. Tento zákon rieši... rieši, povedzme, nadpisy, ak by mal nejaký nadpis, musel by mať nad ním uvedený názov v slovenčine, pod ním môže mať aj v maďarskom jazyku, pokiaľ hovoríte v Leviciach?

Juraj Droba vs. Rafael Rafaj - 15.12.2010
Pravda

V "jazykovom zákone" (.rtf) z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 8 odsek 6 sa uvádza:

"Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku."

Podľa nového návrhu vládneho zákona (.rtf) v § 8 odsek 6 sa na konci pripája táto veta:

"V nápisoch, reklamách a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, 11g) sa poradie textov neurčuje."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error