DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Vypadli odtiaľ povinné osoby. Každý zákon, aby mal určitý rešpekt a aby bol predovšetkým zrozumiteľný, pretože my musíme prijímať zrozumiteľné zákony, komu sú adresované, kto sú povinné osoby. Vypadli fyzické, právnické. Nám osobne prekáža takisto vyškrtnutie všade, kde bola nejaká povinnosť, je povinný... to je škrtnuté.

Juraj Droba vs. Rafael Rafaj - 15.12.2010
Pravda

Z "jazykového zákona" (.rtf) z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) podľa nového návrhu vládneho zákona (.rtf) vypadli okrem iného aj:

§ 1 odsek 5, kde sa píše:

"(5) Tento zákon sa vzťahuje na štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom."

V § 2 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

"(1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej správy sú povinné ochraňovať štátny jazyk. Na tento účel sú povinné aktívne pristupovať ku kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error