DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Je to aj medzi programovými prioritami, je tu potvrdenie skutočnosti, že kedykoľvek sa objaví vo vláde Slovenskej republiky etnická strana zastupujúca etnických Maďarov, tak vždy medzi prioritami príde zmena zákona o štátnom jazyku. Stalo sa tak dvakrát v roku 1999 a deje sa aj teraz.

Robert Fico, Rafael Rafaj vs. Jozef Kollár - 15.12.2010
Pravda

Programovom vyhlásení vlády z roku 1998 sa okrem iného píše:

„V zmysle Ústavy SR nepripustí žiadne formy rasovej či národnostnej neznášanlivosti. Žiadny občan SR nemôže mať nevýhody pre svoju príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine alebo etnickej skupine. Vláda bude podporovať všetky formy výchovy k vzájomnej národnostnej úcte a v tejto oblasti počíta aj so spolupôsobením mimovládnych organizácií.

...


Vláda zabezpečí všestranné podmienky na rovnoprávny rozvoj kultúry národnostných menšín a etnických skupín a prijme nové zásady ich podpory vrátane prípravy zákona o používaní jazykov národnostných menšín a etnických skupín. Vytvorí sekciu kultúr národnostných menšín, zabezpečí subjektivitu kultúrnym inštitúciám a upraví financovanie profesionálnych divadiel maďarskej a rómskej národnostnej menšiny na úroveň ostatných divadiel.“

Programovom vyhlásení vlády z roku 2010 sa okrem iného píše:

„Vláda SR napraví reštrikčné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi. V krátkom čase pripraví návrhy zmien zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákona o štátnom jazyku SR, zákona o občianstve SR, legislatívnych pravidiel vlády SR a i. tak, aby rešpektovali ľudské aj menšinové práva zaručené Ústavou SR aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vláda SR bude iniciovať nápravu v individuálnych prípadoch, v ktorých mohlo dôjsť k zásahom do dôstojnosti občana zo strany štátu.“

...

„Okrem novelizácie zákona o štátnom jazyku, prijatia nového zákona o ochrane a podpore zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín a novelizácie školského zákona vláda SR naplní princíp efektívnej rovnosti všetkých občanov SR aj novelizáciou zákona o používaní jazykov národnostných menšín, zákona o geodézii a kartografii a zákona o označovaní obcí a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Dôsledne bude uplatňovať odporúčania Charty regionálnych alebo menšinových jazykov, kde sa zameria na riešenie problémov obsiahnutých v hodnotiacich správach.“

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error