DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

No to je tak, že poslanci môžu mať vyššiu mzdu ako dnes, ale to musia múdro rozhodovať, to najprv musí byť nízky deficit a musia rásť mzdy, čiže keď by a prijal ten mechanizmus, ktorý som navrhol, a o ktorom sa bude v prvom čítaní hlasovať pozajtra, či prepáčte v stredu

Richard Sulík - 15.12.2010
Pravda

zákone Národnej Rady Slovenskej Republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky sa v § 2 píše:

Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške 3-násobku priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený nahor na celých 100 Sk (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predpísaný sľub.1) Plat mu patrí ešte päť mesiacov po tom, keď došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.“

návrhu zákona skupiny poslancov NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zníženie podľa odseku 1 sa rovná sume trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, vynásobenému dvojnásobkom podielu schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava, zverejneného Európskou komisiou (Eurostatom) v apríli kalendárneho roka, na ktorý sa plat poslanca vypočítava;1a) tento podiel sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta a suma zníženia sa zaokrúhľuje na eurocenty.“.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2010
success
error