DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Prezidentská kampaň, tak ako je upravená v zákone, je až vtedy, keď sa vyhlásia voľby.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Pravda

Prezidentská kampaň resp. volebná kampaň začína skutočne podľa predloženej novely, po vyhlásení voľby. 

Podľa novely zákona o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach je definovaná kampaň § 2:

"(1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia,2) koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu.1) Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
(2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb."


Ide o volebnú kampaň a teda aj o prezidentskú kampaň, ktorá sa skutočne začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb.

V súčasnosti platný zákon hovorí o začiatku prezidentskej kampani 15 dní pred začiatkom volieb. Zákon 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky definuje kampaň a jej začiatok nasledovne: 

"Kampaň pred voľbou (ďalej len "kampaň") sa začína 15 dní a končí sa 48 hodín pred začiatkom voľby. Kampaňou sa rozumie činnosť kandidátov, politických strán a hnutí, prípadne ďalších subjektov v prospech voľby kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania podľa odsekov 4 a 5, hromadných informačných prostriedkov, veľkoplošných nosičov, plagátov a iných nosičov informácií."
 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error