DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Predovšetkým našou snahou a tomu, k čomu sme sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády bolo, aby sme zjednotili 6 rôznych zákonov, 6 rôznych postupov pri voľbách.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Pravda

Je pravdou, že novela, ktorú predložil minister vnútra má za úlohu zosúladiť až 6 volebných zákonov, ktoré definujú hlasovania a kampane iným spôsobom a terminológiou. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení na obdobie 2012-2016 skutočne načrtla plán zjednotenia systému postupov pri voľbách.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 2012 (.pdf):

"Vláda bude iniciovať diskusiu o potrebe zmeny volebného systému pre jednotlivé druhy volieb a v prípade dohody relevantných politických síl navrhne aj ich úpravu. Bude dbať na zjednotenie základných inštitútov volebných predpisov a zavedenie jednotnej terminológie, transparentnú úpravu pravidiel volebnej kampane a dôslednú kontrolu prostriedkov použitých na jej vedenie kandidujúcimi subjektmi vrátane ich verejnej kontroly."


Z dôvodovej správy priloženej k návrhu zákona vyplýva, že v súčasnosti naozaj existuje šesť rôznych zákonov upravujúcich volebné právo.

MV SR, 30. júla 2013:

"V súčasnosti máme pre každé voľby samostatný zákon, ktorý upravuje pravidlá hlasovania i kampane - zákon o voľbách do Národnej rady SR, zákon o spôsobe voľby prezidenta SR a o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákon o spôsobe vykonania referenda."

Dôvodová správa:

"... Základom tejto úpravy je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky z roku 2012. Zákon zjednocuje základné pravidlá vedenia volebnej kampane,
zavádza jednotnú terminológiu, pretože doterajšie zákony (spolu 6 zákonov, pozn.) upravovali rovnaké pravidlá rozdielnym vyjadrením, čo v praxi vyvolávalo neustálu diskusiu a prinášalo rôzne aplikačné problémy. Sústavu zákonov upravujúcich výkon volebného práva tvorí šesť zákonov, a to zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, zákon o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky a o ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákon o spôsobe vykonania referenda. Existujúce volebné zákony boli z hľadiska praxe a zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky mnohokrát novelizované. Rovnaké inštitúty sú v týchto zákonoch rozdielne, inak právne vyjadrované a rôzneho obsahu, a to v závislosti na tom, v akom časovom období a v súvislosti s ktorými voľbami bol zákon upravovaný. "

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error