DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Zároveň (novelou volebných zákonov, pozn.) sú zakázané akékoľvek občianske kampane akékoľvek porušenie zákona, to znamená, všetkých moratorií, limitov financovania, ktoré tento zákon zavádza, je pod kontrolou ministra financií, čiastočne ministra vnútra.

Politická /ne/kultúrnost a volebné zákony - 09.09.2013
Pravda

Výrok ako celok hodnotíme ako pravdivý, keďže je pravdou, že Ministerstvo vnútra, ako aj Ministerstvo financií majú kontrolu nad dodržiavaním moratória volieb a financovaním kampane. Taktiež je pravdou, že novela zákona zakazuje občianske kampane na podporu alebo neprospech politických strán, hnutí a prezidentských kandidátov po ohlásení volieb, teda začiatku volebnej kampane. 

Podľa Článku I. odseku (3) a (4) sa zakazujú počas volebnej kampane, ktorá začína vyhlásením volieb, činnosti iných subjektov definovaných v (3) (politické strany a hnutia a kandidátov na prezidenta) na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov.  Je teda pravdou, že začiatkom volebnej kampane sa zakazujú akékoľvek občianske kampane na podporu resp. neprospech politických strán alebo kandidátov.

Čl. I. odsek (3) a (4):

"(3) Po zaregistrovaní kandidátnych listín politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana“) a koalícií politických strán a po zaregistrovaní kandidátov môžu viesť volebnú kampaň len politické strany, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované a zaregistrovaní kandidáti. Po prijatí návrhu na kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kandidát na funkciu prezidenta“) môžu viesť volebnú kampaň len politické strany a kandidáti na funkciu prezidenta.
(4) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 3 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje."


Informácie uvedené na stránke Ministerstva vnútra potvrdzujú, že kontrolu bude naozaj vykonávať ministerstvo vnútra aj ministerstvo financií.
"Zákon navrhuje zveriť kontrolu a udeľovanie sankcií vo forme správnych deliktov kompetentným orgánom:
pri porušení všeobecných pravidiel - Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 
pravidiel týkajúcich sa médií - Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Rade pre vysielanie a retransmisiu alebo pravidiel o financovaní volebnej kampane - Ministerstvu financií Slovenskej republiky

Novela zákona o volebnej kampani v § 17 Správne delikty dáva Ministerstvo financií a Ministerstvu vnútra značné kompetencie. Ide aj o udeľovanie pokút za prekročenie moratória a limitov a spôsobov financovania. 

§ 17
Správne delikty
(1) Ministerstvo vnútra uloží politickej strane pokutu od 30 000 eur do 300 000 eur, ak politická strana
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší povinnosť podľa § 14 alebo zákaz podľa § 16.

(2) Ministerstvo financií uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak politická strana
a) prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 3 ods. 1 a § 6 ods. 17,
b) nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 3, 5, alebo ods. 6,
c) nedoručí doklady alebo neposkytne informáciu podľa § 3 ods. 10,
d) nezverejní predbežnú a záverečnú správu spôsobom podľa § 4 ods. 4 a 7,
e) nedoručí predbežnú a záverečnú správu podľa § 4 ods. 8 alebo
f) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.
(3) Ministerstvo vnútra uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu od 5 000 eur
do 50 000 eur, ak
a) vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2 alebo
b) poruší povinnosť podľa § 14 alebo zákaz podľa § 16.

...

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2013
success
error