DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Vláda pána Roberta Fica to zrušila (program revitalizácie krajiny, pozn.), potom znovu to spustila, ale problém bol v tom, že spustila v pozmenenej forme a tak, že namiesto 5 %, čo obce do toho museli dať, zdvihla to na 20 %...

Bolestivé témy Slovenska - 01.07.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 9. júna 2013).

B. Bugár hovorí o zmene a parametroch financovania "protipovodňového príspevku" (Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie alebo Projekt 50j), ktorý bol zavedený v roku 2010 a v roku 2013 zmenený v Zákone o službách zamestnanosti, prekladateľom bolo Ministerstvo práce.

Projekt 50j (.pdf, s. 2) bol pôvodne financovaný na úrovni až 95%:

"Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov.Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. ...Obci a samosprávnemu kraju sa jednorazovo poskytuje príspevok aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na riešenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto."

Zvyšných 5 % hradil zamestnávateľ sám. V prípade, že sa spojil s projektom Úradu vlády SR, mu bol i tento náklad preplatený. 

Od 1. mája 2013 sa zmenil názov tohto príspevku, časové obmedzenie, systém jeho financovania, poberatelia príspevku a rovnako sa stal iba fakultatívne poskytovaným príspevkom. Novela zákona o službách zamestnanosti bola schválená 20. marca 2013 a jej prekladateľom bolo Ministerstvo práce.

Názov príspevku je v platnom znení zákona ukotvený ako Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

"Mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca 
(tzn. 20 % prispieva samospráva), najviac 60 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje."

Šesťmesačný limit pre poskytovanie príspevku je v súčasnosti predlžený:"Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru podľa odseku 1.

Poberateľmi príspevku môžu byť po novom iba obce, samosprávne kraje či právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj a poskytuje sa iba pre vybrané skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Zmenené parametre príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami je účinný od 1. mája 2013, čiže do vysielania relácie (30. júna 2013) je účinný dva mesiace. Demagog.sk nezistil žiadne vyjadrenia obcí, že by vzhľadom na zmenu parametrov príspevku prestali mať o tento príspevok záujem. 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.06.2013
success
error