DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Podanie ústavnej sťažnosti zo strany pána Čentéša nemá odkladný účinok.

Domáca politická situácia - 17.06.2013
Pravda

Identický výrok sme už overovali (Na telo, 9. jún 2013). Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v šiestom oddiele, paragraf 52 uvádza, že podanie sťažnosti nemá odkladný účinok. V bode 2 toho istého paragrafu sa uvádza:


"Ústavný súd môže na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu a tretím osobám uloží, aby sa dočasne zdržali oprávnenia im priznaného právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom."

Výrok preto hodnotíme ako pravdivý, keďže odkladný účinok proti konaniu NRSR naozaj neexistuje.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.06.2013
success
error