DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Ak si porovnáme postavenie prokuratúry a štátneho zastupiteľstva, je v tom obrovský rozdiel. V prípade štátneho zastupiteľstva ako to je v Českej republike, dochádza k priamemu vplyvu výkonnej moci na činnosť štátneho zastupiteľstva a mnohé krajiny, ktoré zaviedli tento systém, ho zvažujú a snažia sa opäť vrátiť skôr k mechanizmu, ktorý sa podobá prokuratúre. Prokuratúra na Slovensku nepodlieha exekutívnej moci. Na čele generálnej prokuratúry stojí generálny prokurátor, ktorý priamo rozhoduje spolu s krajskými, okresnými o fungovaní tejto inštitúcie bez toho, aby do toho mohol zasahovať ktokoľvek, či to je minister vnútra, minister spravodlivosti, predseda vlády alebo ktokoľvek iný.

Domáca politická situácia - 17.06.2013
Pravda

Článok 80, odsek 2 Ústavy Českej republiky uvádza, že "postavenie a pôsobnosť štátneho zastupiteľstva stanoví zákon." 


Zákon o štátnom zastupiteľstve č. 283/1993 Sb., časť štvrtá, paragraf 13c, odsek 6 hovorí:"vedúci štátni zástupcovia sú za výkon správy štátneho zastupiteľstva, v ktorého čele stoja, zodpovední ministerstvu."

Prepojenosť Štátneho zastupiteľstva s ministerstvom dokladá aj to, že "minister spravodlivosti môže kedykoľvek požiadať ktorékoľvek štátne zastupiteľstvo o informáciu o stave riadenia v každej veci." (časť štvrtá, § 13, odsek 1)

Zatiaľ čo teda v ČR je štátne zastupiteľstvo zodpovedné exekutíve, generálna prokuratúra na Slovensku zodpovedná exekutíve nie je. 
Zákon o prokuratúre č. 153/2001 Z.z. uvádza, že generálny prokurátor síce je menovaný prezidentom na návrh NRSR, z hľadiska výkonu právomocí je však nezávislý tak na legislatíve, ako aj exekutíve. 

"Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadradenosti." (Prvá časť, § 2)  

Taktiež je pravdou, že krajiny so štátnym zastupiteľstvom zvažujú zmenu na prokuratúru. Napríklad Poľsko prešlo v roku 2009 zo systému podobnému štátnemu zastupiteľstvu, ktoré bolo prepojené s ministerstvom spravodlivosti, na systém generálnej prokuratúry. Hlavou novej, od ministerstva plne nezávislej inštitúcie je v Poľsku generálny prokurátor, ktorého vymenúva na 6 rokov prezident republiky, pričom si vyberá z dvoch kandidátov, ktorých mu ponúkne parlament. 
Ďalším zo štátov, ktoré menia systém je práve Česká republika. V stredu 12. júna 2013 bola totiž v prvom čítaní schválená novela o štátnom zastupiteľstve. V prípade, ak by bol zákon v legislatívnom procese schválený v ostatných dvoch čítaniach, štátne zastupiteľstvá by tým získali väčšiu nezávislosť ako doteraz, čím by sa priblížili k modelu generálnej prokuratúry. 
Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 16.06.2013
success
error