DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Nagy

MOST-HÍD

My sme zaviedli aktivitu alebo program 50J pre obce, ktoré v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom mohli zamestnať dlhodobo nezamestnaných za európske peniaze. Obce mali preplatené všetky mzdové náklady a išli, čistili povodia popri rieke. 1 500 ľudí sa podarilo za ten jeden rok takto zamestnať a zastavilo sa to.

Povodne a aktuálne politické témy - 10.06.2013
Zavádzajúce

József Nagy síce pravdivo informuje o zavedení aktivity 50j s názvom Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie. Nagy správne uvádza počet zamestnaných dlhodobo nezamestnaných cez túto aktivitu za rok 2012. Je tiež pravdou, že pôvodné parametre a účel aktivity boli upravené s účinnosťou od mája 2013. Nagy však nepresne uvádza financovanie tejto aktivity. Preplácanie mzdových nákladov obciam nebolo automaticky na úrovni 100%, ale len v prípade ak bola aktivita spojená s projektom Úradu vlády SR.  Vzhľadom na nepresnosť pri úrovni preplácania hodnotíme výrok ako zavádzajúci. 


Opatrenie § 50j s názvom Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie je zakotvené v novele Zákona o službách zamestnanosti z r. 2010, ktorá bola prijatá za vlády Ivety Radičovej, pričom išlo o vládny návrh zákona.

㤠50j
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

(1) Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie sa poskytuje zamestnávateľovi podľa odseku 3, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie."


Táto aktivita nebola primárne určená na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, avšak údajov Ústredia práce sa skutočne podarilo zamestnať aj dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. Počet celkovo zamestnaných uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom a taktiež dlhodobo nezamestnaných uchádzačov projektu 50j v období 2010 - 2012 uvádzame v tabuľke (tabuľka 50j):

RokPočet zamestnaných UoZPočet zamestnaných dlhodobo nezamestnaných §8c
201015993
201110 8617 004
20125 7001 590
Spolu16 7208 687

Dlhodobo nezamestnaný sú podľa zákona o službách zamestnanosti §8c definovaný: obč an vedený v evidencii uchádza ov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov ( ďalej len „dlhodobo nezamestnaný obč an“),

Tento príspevok sa podľa zákona poskytoval:
  • obci alebo samosprávnemu kraju,
  • právnickej osobe, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
  • právnickej osobe, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov, a jej vnútorné organizačné jednotky (teda aj Slovenský vodohospodársky podnik),
  • právnickej osobe založenej štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu.

Opatrenie nebolo určené iba pre obce, ale i pre ďalšie subjekty.

Financovanie aktivity:

Projekt 50j (.pdf, s. 2):

"Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. ...Obci a samosprávnemu kraju sa jednorazovo poskytuje príspevok aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na riešenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto."

Zvyšných 5 % hradila obec resp. zamestnávateľ sám, ale len v prípade, že sa spojil s projektom Úradu vlády SR, mu bol i tento náklad preplatený. 

Podiel nákladov 95% Európsky sociálny fond a štát a 5% obec resp. zamestnávateľ je uvedený aj v doložke vplyvov aktivity 50j.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.06.2013
success
error