DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ja som už pred mesiacom informoval pána predsedu SAS Sulíka, potom ako som dostal od piatich poslancov a členov klubu oznámenie, že vystúpili z poslaneckého klubu a keďže v zmysle zákona stratil tento klub svoju funkčnosť a musíme riešiť ďalšie náležitosti, ktoré vyplývajú zo zákona aj opierajúc sa o uznesenia ústavno právneho výboru už od roku 2001. No nezanikne. Nebude formálne, pretože stratil naozaj funkčnosť

Problémy eurozóny, inflácie Slovenska a poslaneckého klubu SaS - 13.05.2013
Zavádzajúce

O situácii v poslaneckom klube SaS sme už písali pri overovaní výrokov z relácie Na telo zo 14. apríla 2013:


Rokovací poriadok NR SR(.pdf) sa o poslaneckých kluboch zmieňuje v § 64:
´´(1) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo k volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do národnej rady.
(2) Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo
k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky podľa tohto zákona.
(3) Ak sa chcú poslanci združiť do poslaneckého klubu iným spôsobom ako podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí utvorenie poslaneckého klubu schváliť národná rada.
(4) Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.
(5) Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej osem poslancov. O utvorení  poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia poslaneckého klubu.
(6) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi národnej rady
utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi.
(7) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda, alebo  poverený člen poslaneckého klubu.´´
O tom, že klub pri nižšom počte poslancov ako 8 stráca svoju funkčnosť teda Rokovací poriadok nehovorí. 

V roku 2001 vydal Ústavnoprávny výbor NR SR uznesenie číslo 670(.pdf):
´´1. K § 64 ods. 1
Účelom ustanovenia § 64 ods. 1 je ustanoviť podmienky, za ktorých sa poslanci môžu združovať v poslaneckých kluboch bez schválenia Národnou radou Slovenskej (odsek 3) republiky na ustanovujúcej schôdzi a kedykoľvek počas volebného obdobia. Z dikcie cit. ustanovenia vyplýva, že pre vytvorenie poslaneckého klubu je rozhodujúca príslušnosť k politickej strane, politickému hnutiu alebo k volebnej koalícii v deň volieb. Príslušnosťou k politickej strane, politickému hnutiu alebo k volebnej koalícii pre tento účel treba rozumieť aj kandidovanie nezávislých poslancov za určitý politický subjekt. 
2. K § 64 ods. 5
Z dikcie ustanovenia § 64 ods. 5, v kontexte iných ustanovení, vyplýva, že podmienkou na utvorenie klubu a jeho funkčnosť počas volebného obdobia je počet  členov klubu, t. j. najmenej osem poslancov.
3. K § 64 ods. 6
V § 64 ods. 6 je zakotvená oznamovacia povinnosť predsedu poslaneckého klubu o zmenách v zložení a vo vedení klubu počas existencie klubu, ktorá má význam pre uplatňovanie práv klubu vyplývajúcich z iných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
4. K § 64 ods. 7
Účelom ustanovenia § 64 ods. 7 je určiť osoby oprávnené konať v mene klubu
počas jeho trvania. Konanie týchto osôb je relevantné z hľadiska uplatňovania práv klubu vyplývajúcich z iných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.´´

A v roku 2011 uznesenie číslo 141(.doc), ktoré sa opiera o uznesenie 670 z roku 2001.

Zo zákona nevyplýva, že poslanecký klub pozostávajúci z menej než 8 poslancov stráca svoju funkčnosť, vyplýva to však z uznesenia ústavno-právneho výboru, z tohto dôvodu hodnotíme výrok ako zavádzajúci.

 

Dátum zverejnenia analýzy: 12.05.2013
success
error