DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Pán premiér povedal, že toto je nič, to je málo. Tak zaujímavé, že už štvrtý list nášho návrhu preberáte. (pozn. návrh konsolidačných opatrení)

Politické a ekonomické témy roku 2013 - 29.04.2013
Pravda

Most-Híd poslal predsedovi vlády naozaj 4 listy. Z toho 3 obsahovali konkrétne návrhy konsolidácie verejných financií a riešenia nezamestnanosti. Z prvého listu uznal most za akceptované, prípadne čiastočne akceptované 2 návrhy špecifikované nižšie. K ostatným sa členovia vlády nevyjadrili. Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže premiér zhodnotil v brífingu návrhy opozície za nedostatočné.

Chronológia listov, ktoré zaslal Most-Híd premiérovi R. Ficovi:
  • 6. júna 2012 - prvý list - reakcia na výzvu premiéra. Obsahuje návrhy na konsolidáciu. Premiér ich hodnotí na brífingu. Za najkonštruktívnejšie považuje návrhy Mostu a SDKÚ, aj keď nie postačujúce a za nehodnotný považuje návrh SaS.
  • 20. júna 2012 - druhý list - Most v ňom píše: "Ukazuje sa, že celý proces (opozičných návrhov konsolidácie a ich prijímania - pozn. demagog.sk) skĺzava do roviny politických hier, ktorých nemienime byť súčasťou. (...) Na jednej strane nás teší fakt, že niektoré opatrenia z návrhov Most-Híd boli akceptované, ale na druhej strane Vami navrhované konsolidačné opatrenia nesú naďalej známky nevyváženosti." V liste neuvádzajú nové návrhy, ale deklarujú, že trvajú na predošlých. V liste farebne označujú tie, ktoré čiastočne alebo úplne implementovala vláda do svojho návrhu. Podľa Mostu vláda využila tieto ich návrhy: "1. obmedziť maximálnu sumu dávky v nezamestnanosti na úroveň priemernej mzdy, 2. obmedziť výsluhové dôchodky takým spôsobom, aby celkové šetrenie z tohto zdroja bolo na úrovni 10%. Toto opatrenie by sa týkalo len tých poberateľov, ktorí do prijatia tohto opatrenia ešte nesplnili podmienku nároku na tento druh dôchodku."
  • 13. marca 2013 - tretí list - strana v ňom píše: "Rozhodli sme sa okrem toho, že Vám každý mesiac pošleme jeden nápad - bez nároku na úplnosť - ktorý môžete, vzhľadom na vašu momentálnu politickú silu, bez väčších problémov realizovať." V texte zmienený nápad pracuje s dlhodobo nezamestnanými a navrhuje, aby každý dlhodobo nezamestnaný občan odpracoval 50% svojej dávky v hmotnej núdzi v prospech obce.
  • 2. apríla 2013 - štvrtý list - V liste strana navrhuje terénne zisťovanie černej práce a navrhuje sankcie pre zamestnávateľov, ktoré sa jej zúčastňujú.
K problematike čiernej práce, ktorou sa zaoberal štvrtý list, sa v Správe o situácii na trhu práce vyjadrila vláda takto: "Pre dosiahnutie želaného
efektu kontrol však nie je možné uviesť bližšie informácie o konkrétnych plánovaných aktivitách. V legislatívnej oblasti predloží MPSVR SR v 1. polroku 2013 návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ako aj novely zákona o inšpekcii práce s takými zmenami, ktoré zvýšia efektívnosť odhaľovania NPNZ, posilnia kompetencie kontrolných orgánov a v odôvodnených prípadoch zvýšia sankčné postihy." Potvrdzuje teda, že sa problematikou zaoberá, konkrétne opatrenia však nešpecifikovala.

K návrhu na riešenie problematiky dlhodobo nezamestnaných sa nám nepodarilo násť žiadnu reakciu členov vlády. Vláda skôr presadzuje ich zamestnávanie cez sprostredkovateľov, napríklad pracovné agentúry.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2013
success
error