DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

My nemáme záujem riadiť odborne tie jednotlivé odborné úseky, či školstvo, či životné prostredie, stavebný úrad, my im zabezpečujeme len logistiku. Naďalej riadiacich pracovníkov, teda tých šéfov odborov (školstvo, životné prostredie, stavebný úrad, pozn.), ktorí aj vydávajú prvostupňové rozhodnutia, budú riadiť príslušné odvetvia ministerstva, nie ministerstvo vnútra.

Reforma ESO - 22.04.2013
Nepravda

O školských úradoch a stavebných úradoch hovorí príslušný zákon 345/2012 Z. z. v Čl. 1 § 2: 


"Čl. I
§ 2
(3) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v krajskom školskom úrade, krajskom stavebnom úrade a územnej vojenskej správe, prechádzajú na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v krajskom školskom úrade, krajskom stavebnom úrade a územnej vojenskej správe, prechádzajú na ministerstvo.

(5) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 3 a 4 uspokojí ministerstvo podľa osobitných predpisov.

(6) Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali v správe krajský školský úrad, krajský stavebný úrad a územná vojenská správa k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy ministerstva."

O úradoch životného prostredia hovorí tento zákon v Čl. 1 § 3:

"Čl. I
§3
(2) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v obvodnom úrade životného prostredia, prechádzajú na obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný úrad životného prostredia sídlo.

(3) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali štátnu službu v krajskom úrade životného prostredia, prechádzajú na obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad životného prostredia sídlo.

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade životného prostredia, prechádzajú na obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má obvodný úrad životného prostredia sídlo.

(5) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2012 vykonávali práce vo verejnom záujme v krajskom úrade životného prostredia, prechádzajú na obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad životného prostredia sídlo.

(6) Nároky zamestnancov vyplývajúce z prechodu práv a povinností podľa odsekov 2 až 5 uspokojí obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja podľa osobitných predpisov.

(7) Majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mal v správe krajský úrad životného prostredia k 31. decembru 2012, prechádzajú do správy obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja, v ktorého územnom obvode mal krajský úrad životného prostredia sídlo."

Osobitné predpisy, o ktorých sa hovorí v odseku 6 sa na žiadnej z webových stránok obvodného úradu životného prostredia(BA. TT, TN, NR, BB, ZA, KE, PO) momentálne dohľadať nedajú. 

 

  

Dátum zverejnenia analýzy: 21.04.2013
success
error