DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ústavne je predpokladom pre výkon tejto veľmi silnej funkcie jednak nestraníckosť, nestrannosť a potom odbornosť a spoľahlivosť.

Politické dianie v uplynulom týždni. - 18.03.2013
Nepravda

P. Paška nesprávne uvádza, že predpoklady na výkon funkcie generálneho prokurátora sa nachádzajú Ústave SR. Odborné predpoklady sa na nachádzajú len v zákone o postavení generálneho prokurátora.

V ústave SR sú práva a povinnosti prokuratúry zakotvené v ôsmej hlave, ktorá však nehovorí o žiadnych predpokladoch pre výkon funkcie generálneho prokurátora. Čl.151 ústavy (pdf, s.22): 
"Podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizácii prokuratúry ustanoví zákon."

Zákon o prokuratúre č. 153/2001 Z.z. upravuje pôsobnosť a postavenie generálneho prokurátora. Stanovuje iba nasledujúce predpoklady, ktoré obsahuje §7 ods.3:

"Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov a aspoň päť rokov vykonával justičnú prax, ak s vymenovaním súhlasí. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie."

Zákon nehovorí o predpokladoch, ktoré uvádza P. Paška. Pravidlo o nestraníckosti však nachádzame v § 8 ods. 3, ktorý ustanovuje že NR SR navrhne prezidentovi odvolanie generálneho prokurátora v prípade, že sa stane členom politickej strany alebo hnutia alebo začne vykonávať funkciu nezlúčiteľnú s funkciou prokurátora.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.03.2013
success
error