DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Človek (dohodár, pozn.), ktorý zarába 500 eur na dohodu, čo naozaj nie je veľa, že mu zoberiete z jeho čistého príjmu 26 eur. A že zamestnávateľa, jeho zamestnanie bude stáť viac než 100 eur. Pri takomto človeku, 900 eur, zoberiete až 50 euro.

Konsolidacné opatrenia a vplyv na nezamestnanost - 11.02.2013
Zavádzajúce

Výrok Ľudovíta Kaníka hodnotíme ako zavádzajúci, nakoľko uvádzané údaj platí len pri dohodárovi - študentovi a jeho zamestnávateľovi. Avšak rozdiel v čistom príjme dohodára s pravidelným príjmom so zárobkom 500 eur / 900 eur je od 1. januára 2013 takmer dvojnásobne vyšší ako uvádza Ľ. Kaník. 

V tabuľke spracovanej na základe Zákona o sociálnom poistení a Zákona o zdravotnom poistení uvádzame sadzby poistného platné pre bežných dohodárov s pravidelným príjmom od 1. januára 2013:

PoistenieSadzba poistného v % odvádzaná zamestnancom (dohodárom)
Sadzba poistného v % odvádzaná zamestnávateľom
Garančné poistenie
neodvádza
0,25 %
Úrazové poistenie
neodvádza0,8 %
Starobné poistenie
4 %
14 %
Rezervný fond
neodvádza4,75 %
Invalidné poistenie
3 %
3 %
Zdravotné poistenie
4 %
10 %
Nemocenské poistenie
1,4 %
1,4 %
Poistenie v nezamestnanosti
1 %
1 %
Spolu
13,4 %
35,2 %

Dohodár s pravidelným príjmom:

Podľa našich výpočtov bežný dohodár s pravidelným príjmom, ktorý zarába 500 eur v hrubom odvedie na poistnom 67 eur a celkové náklady zamestnávateľa na tohto dohodára sú vo výške 676 eur, tzn. že zamestnávateľa bude jeho zamestnanie stáť 176 eur. V prípade 900-eurového zárobku by zamestnanec odviedol 120,6 eura a zamestnávateľ ďalších 316,8 eura. Bežný dohodár do doku 2013 neplatil odvody, a len zamestnávateľ zaňho odvádzal daň.

SDKÚ-DS vypracovala prepočet novely zákona o sociálnom poistení a zdravotnom poistení, ktorý zohľadňuje náklady pred a po účinnosti spomínaných noviel. 
Čistá mzda do roku 2013 pre bežného dohodára s pravidelným príjmom 500 brutto bola 463 euro. Jeho čistá mzda od roku 2013 po zaplatení odvodov je 410, čo je úbytok o 53 euro. Čistá mzda do roku 2013 pre bežného dohodára s pravidelným príjmom 900 brutto bola 789 euro. Jeho čistá mzda od roku 2013 po zaplatení odvodov je 690, čo je úbytok o takmer 100 euro. 

Dohodár - študent:

Dohodár - študent by v prípade 500-eurového zárobku odviedol 30,38 / 24,15 eur a zamestnávateľ ďalších 98,95 / 78,66 eur. V prípade 900-eurového zárobku by dohodár - študent odviedol 58,38 / 52,15 eur a zamestnávateľ ďalších 190,15 / 169,86 eur.
Čistá mzda do roku 2013 dohodára - študenta s pravidelným príjmom 500 brutto bola 463 euro. Jeho čistá mzda od roku 2013 po zaplatení odvodov je 435, čo je úbytok o 27 euro. Čistá mzda do roku 2013 dohodára - študenta s pravidelným príjmom 900 brutto bola 787 euro. Jeho čistá mzda od roku 2013 po zaplatení odvodov je 737, čo je úbytok o 50 euro. 

Rozdiely medzi jednotlivými dohodármi vo výške odvodov (tabuľka spracovaná na základe Zákona o sociálnom poistení a Zákona o zdravotnom poistení):


Sadzba poistného v % odvádzaná zamestnancom (dohodárom)
Sadzba poistného v % odvádzaná zamestnávateľom
Dohodár s pravidelným príjmom (platí všetky odvody ako bežný zamestnanec)
13,4 %
35,2 %
Dohodár s nepravidelným príjmom (neplatí odvody za nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti)
11 %
32,8 %
Poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (naplatí odvody na invalidné poistenie, zdravotné a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti)
4 %
19,8 %
Dohoda o brigádnickej práci študenta (zárobok do 66 / 155 eur) - platí sa iba garančné a úrazové poistenie
neodvádza
1,05 %
Dohoda o brigádnickej práci študenta (zárobok nad 66 / 155 eur) - odvody sa platia z rozdielu medzi zarobenou sumou a stanovenou hranicou - platí sa garančné a úrazové poistenie, starobné poistenie, rezervný fond a invalidné poistenie
7 % zamestnanec
22,8 %
 
Dohodár dôchodca by v prípade 500-eurového zárobku odviedol 20 eur a zamestnávateľ ďalších 99 eur. V prípade 900-eurového zároby by tento dohodár odviedol 36 eur a zamestnávateľ ďalších 178,2 eur. 

Povinnosť dohodárov platiť odvody ustanovila novela Zákona o sociálnom poistení v § 4:

(1) Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem

a) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,

b) fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom

1. starobného dôchodku,

2. invalidného dôchodku,

3. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,

4. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a

c) žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

(2) Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ak priemerný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe. Zamestnancom na účely dôchodkového poistenia je aj

a) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227a, ak mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z tejto dohody nepresiahne sumu podľa odseku 5 a

b) fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je poberateľom

1. starobného dôchodku,

2. invalidného dôchodku,

3. výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,

4. invalidného výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu.2)

(3) Zamestnanec na účely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie.

(4) Zamestnanec na účely garančného poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie.

(5) Maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a je pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, suma vo výške 8,39 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov, inak suma vo výške 19,72 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie. Sumy podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na celé euro nahor. Sumy podľa prvej vety na príslušný kalendárny rok sa ustanovia opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“) najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnom roku.


a novela Zákona o zdravotnom poistení v § 11:

(1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné

a) zamestnanec,

b) samostatne zárobkovo činná osoba,

c) zamestnávateľ,

d) štát,

e) platiteľ dividend.

(3) Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku a dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,19) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s).


Dátum zverejnenia analýzy: 10.02.2013
success
error