DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Správcovské spoločnosti boli nútené pod vplyvom zlej legislatívy, zlého zákona Roberta Fica, investovať, v úvodzovkách investovať peniaze sporiteľov do vkladov v bankách.

Diskusia s Ivanom Gašparovicom a dôchodkový systém - 21.01.2013
Zavádzajúce

Výrok bývalého ministra za stranu SaS Jozefa Mihála hodnotíme ako zavádzajúci, pretože ani po novele Zákona o sociálnom poistení z dielne vtedajšej prvej vlády Róberta Fica z roku 2008, neboli DSS nútené investovať do vkladov v bankách. Investície do peňažných prostriedkov na bežných a vkladových účtoch bánk sa stali jednou zo štyroch možností, ako investovať v rámci takzvaných peňažných investícií. Okrem peňažných investícií mohli DSS uskutočňovať (v rôznej miere v závislosti od typu dôchodkového fondu) i akciové a dlhopisové investície.


Je pravdou, že novela zákona o II.pilieri z roku 2008 vymedzila Dôchodcovským správcovským spoločnostiam (DSS) povinnosti vo vzťahu k investovaniu.Citujeme Zákon č.461/2003 Z.z. v znení po novele (.pdf) č. 449/2008 z 30.októbra 2008, § 85, ods. 3:

"Za peňažné investície sa na účely tohoto zákona považujú investície do
...
d) peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f)"

pričom § 81 ods. 1 písm. f) definuje:

"f) peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu; výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou sadzbou, ..."

Jedným zo spôsobov ako investovať sú teda peňažné investície. Vklady do bánk, o ktorých hovorí Jozef Mihál, sú iba jednou z foriem peňažných investícií. Okrem vkladov je tu podľa paragrafu 85, ods. 3, písm. a) až c) ešte možnosť investovať do podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; a iných nástrojov peňažného trhu.

Čo sa týka využívania peňažných investícií ako takých, zákon č. 449/2008 Z.z. ďalej definuje, že v prípade vyváženého dôchodkového fondu (§ 87) musia tvoriť peňažné a dlhopisové investície minimálne 50% čistej hodnoty majetku, druhú polovicu môžu tvoriť akciové investície. V prípade rastového fondu (§ 88) dlhopisové a peňažné investície musia tvoriť minimálne 20% hodnoty majetku fondu. V prípade konzervatívneho dôchodkového fondu (§ 86) akciové investície nie sú vôbec povolené a celý majetok fondu musí byť uložený vo forme peňažných a dlhopisových investícií.


Dátum zverejnenia analýzy: 20.01.2013
success
error