DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Ten systém bol práve voči sudcom veľkorysejší, pretože sa to šetrenie vo vzťahu k nim prejavovalo oveľa menej ako vo vzťahu k poslancom, ministrom, iným zo štátu plateným funkcionárom. Tam to bolo nastavené dokonca na polovičnú rýchlosť tak, aby naozaj to šetrenie sa sudcov nedotklo tak výrazne ako iných funkcionárov

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Neoveriteľné

Národná rada Slovenskej republiky schválila 2. decembra 2010 zákon c. 500/2010 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona c. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22. júna 2011 vydal Ústavný súd uznesenie, ktorým pozastavuje úcinnost casti tohto zákona, ktorá sa týka platov sudcov. 
Rozpor s princípmi právneho štátu vidia navrhovatelia najmä v tom, že „napadnutou právnou úpravou sa znižujú už priznané základné platy sudcov."


"Podla názoru ústavného súdu sú splnené podmienky aj na pozastavenie úcinnosti napadnutého § 2 ods. 1 v casti „znížený podla ods. 2“, § 2 ods. 2, § 29g ods. 1 vo vztahu k sudcom a § 29g ods. 4, 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení zákona c. 500/2010 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona c. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhladom na to, že dalšie uplatnovanie týchto ustanovení môže ohrozit porušenie princípov materiálneho právneho štátu a nezávislosti súdnictva."

Pôvodné znenie casti zákona, ktorá sa týkala platov sudcov je:
Zákon c. 500/2010 Z. z. doterajšiu právnu úpravu § 2 ods. 1 zákona c. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných cinitelov Slovenskej republiky nahrádza s úcinnostou od 1. januára 2011 novým znením § 2 v odsekoch 1 a 2...
Na sudcov sa s úcinnostou od 1. januára 2011 vztahuje prechodné ustanovenie § 29g ods. 1, 4, 8 a 9 (cl. I) zákona c. 500/2010 Z. z. v tomto znení:
„(1) V roku 2011 zníženie podla § 2 ods. 2 je 15 %.
(4) V roku 2011 patrí mesacne sudcovi ústavného súdu plat vo výške 1,3-násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.
(8) V roku 2011 je priemerným platom sudcu plat poslanca zvýšený o 5 %.
(9) V roku 2011 je základným platom sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcu Špecializovaného trestného súdu plat vo výške 1,3 násobku platu poslanca zvýšeného o 5 %.“. 

Podla paragrafu 2 odseku 1 tejto novely patrí poslancovi plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesacnej mzdy zamestnanca v hospodárstve znížený podla odseku 2.

Podla odseku 2 je zníženie platov poslancov nasledovné:

ak je deficit väcší ako 7 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 15 %
ak je deficit v rozpätí 5 - 7 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 10%
ak je deficit v rozpätí 3 - 5 % HDP, znižujú sa poslanecké platy o 5 %.
V roku 2011 bol tak plat poslancov znížený o 15% (deficit odhadovaný na rok 2011 je 7,8 %, pozn.). 

Ja neviem ako posúdit ci to bolo menšie zmrazenie ako u poslancov a ministrov????

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error