DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Keď bol ministrom Daniel Lipšic, tak asi tým naviditeľnejším a najzrejmejším výsledkom jeho pôsobenia bolo to, že sa po 40 rokoch rekodifikovalo trestné právo, aj Trestný zákon, aj trestný poriadok.

Stav slovenského súdnictva, rómska problematika - 19.11.2012
Pravda

Výrok Radoslava Procházku hodnotíme ako pravdivý, pretože keď bol ministrom spravodlivosti Daniel Lipšic (2002-2006) bol úplne rekodifikovaný Trestný zákon aj Trestný poriadok.
Túto skutočnosť zhrnul zborník(.pdf, s.2) Katedry trestného práva pôsobiaci na Právnickej fakulte v Košiciach. "Dňa 1.1.2006 nadobudli účinnosť zákon č. 300/2005(.pdf) Z.z. – Trestný zákon a zákon č.301/2005(.pdf) Z.z. – Trestný poriadok, ktoré predstavujú komplexnú rekodifikáciu (a nahradenie) doteraz platných a mnohokrát novelizovaných trestnoprávnych predpisov, a síce Trestného zákona, ktorý bol uverejnený pod č. 140/1961 Zb. a Trestného poriadku – zákona č. 141/1961 Zb."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.11.2012
success
error