DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Ten, kto zarobí 500, 600, 700 eur mesačne, tak tomu idete zobrať 708 eur za rok, to znamená 60 eur mesačne, lebo mu rušíte jeho úľavu na manželku, ktorá je pri deťoch

Zákonník práce, generálny prokurátor - 29.10.2012
Nepravda

Paragrafové znenie reformy daňových príspevkov hovorí:

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu,63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)“.


Daňová úľava na manželku teda nie je j zrušená úplne a zároveň, nie sú tímu Demagog.sk nepodarilo nájsť oficiálne štatistiky, ktoré by tvrdenie pána Brocku potvrdzovali. Na základe toho je výrok hodnotený ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2012
success
error