DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Pán minister (Čaplovič, pozn.) teraz v parlamente budúci týždeň hlasujeme o novele, ktorá umožní obciam, aby hojili svoj rozpočet na úkor centier voľného času mimoškolskej činnosti. Nemáme opatrenia na to, aby sme tomu zabránili najmä samosprávam, aby peniaze, ktoré sú v tabuľkách určené do školstva nešli na asanáciu.

17.09.2012
Zavádzajúce

Z pripravovanej novely zákona je zrejmé, že prostriedky na záujmové vzdelávanie detí budú pridelené obciam. Obce tieto prostriedky majú použiť na záujmové vzdelávanie v školských zariadeniach. Ak vychádzame z dôvodovej správy tak zdroje pridelené obci na záujmové vzdelávanie by nemohli byť použité na napríklad krytie dlhu obce. Zákon však nedefinuje v akých školských zariadeniach. Preto sa môže stať, že obce budú preferovať svoje zariadenia hoci deti s trvalým pobytom v ich obci navštevujú záujmové krúžky v inej obci. 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa bude skutočne prerokovávať na najbližšej 7. schôdzi NR SR. Tento návrh zákon je už v druhom čítaní. 

Problematickým je §7a pripravovanej novely, po ktorého by po novom peniaze na záujmové vzdelávanie detí mali dostávať obce, v ktorých deti žijú a nie obce, v ktorých sa nachádzajú poskytovatelia krúžkov (Odsek 1). Mení sa tak systém financovania. V pôvodnom systéme dostávali zariadenia príspevok od štátu podľa počtu detí. Nový systém financovania môže znamenať, že obce, v ktorých majú deti trvalý pobyt, nebudú mať motiváciu financovať mimoškolské aktivity týchto detí v inej obci.

Objem financií vyrátajú podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo veku od päť do 14 rokov k 1. januáru kalendárneho roku, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje (odsek 9). 

Jedno dieťa môže evidovať iba jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení (odsek 4,5). 

Dôvodová správa v návrhu novely:

"V prípade centier voľného času sa navrhuje prideľovať finančné prostriedky obciam na záujmové vzdelávanie v týchto školských zariadeniach podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 14 rokov k 1. januáru kalendárneho roku. Cieľom tejto zmeny je stabilizovať množinu detí. Zvyšovaním počtu detí v centrách voľného času sa zvyšuje aj objem finančných prostriedkov pre tieto školské zariadenia, a to na úkor objemu finančných prostriedkov pre ostatné školy a školské zariadenia financované z výnosu dane obcí." 

Podľa dôvodovej správy obciam pridelené prostriedky za majú použiť na záujmové vzdelávanie v školských zariadeniach. Zákon však nedefinuje v akých školských zariadeniach. Preto sa môže stať, že obce budú preferovať svoje zariadenia hoci deti s trvalým pobytom v ich obci navštevujú záujmové krúžky v inej obci.

Prezidentka Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Saskia Repčíková pripravovanú novelu ostro kritizuje:

"Nový systém spôsobí neuveriteľný chaos a demotivuje tých, ktorí dnes ponúkajú záujmové aktivity poctivo ...Obce nebudú mať motiváciu dať deťom peniaze na záujmovú činnosť, pretože nič ich k tomu nebude zaväzovať."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2012
success
error