DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Pán minister (Čaplovič, pozn.) sa vzdal len tento rok od svojho nástupu do funkcie 70 miliónov eur z operačného programu vzdelávania z eurofondov.

17.09.2012
Pravda

M. Beblavý má pravdu, keď tvrdí, že došlo k presunu 70 miliónov eur z rezortu ministerstva školstva do rezortu ministerstva práce. Z tejto sumy tvorili zdroje Európskeho sociálneho fondu (ESF) 59 500 000 eur, zvyšných 10 500 000 eur viazaných na peniaze ESF išlo zo štátneho rozpočtu. 

Dňa 27. júna 2012 schválila vláda SR návrhu revízie Operačného programu Vzdelávanie. Ako uviedla TASR, finančné prostriedky vo výške 70 miliónov eur sa z Operačného programu Vzdelávanie presunú do OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).

Ako sa uvádza v Analýze dôvodov revízie OP Vzdelávanie, dôvodom na realokáciu financií z OP Vzdelávanie do OP ZaSI je: "skutočnosť, že v rámci OPZaSI sú na plánované opatrenia v oblasti podpory zamestnanosti mladých ľudí potrebné dodatočné zdroje vo výške min. 70 mil. EUR. A zároveň fakt, že OP Vzdelávanie bol identifikovaný ako jeden z programov, ktoré výraznejšie zaostávajú v implementácii. Čerpanie operačného programu je v súčasnosti na úrovni 15,72%, kontrahovanie na 56,73% (údaj k 31. máju 2012)."

Ako sa v analýze ďalej uvádza, z OP Vzdelávanie sa majú v prospech OP ZaSI:

 "...realokovať finančné prostriedky vo výške 70 miliónov EUR (z toho 59 500 000 EUR predstavuje zdroj ESF a 10 500 000 EUR zdroj ŠR). Uvedené finančné prostriedky budú využité na opatrenia zamerané na aktívnu politiku trhu práce v zmysle zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov so zreteľom na podporu mladých vo veku od 15 - 29 rokov."

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2012
success
error