DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Chren

v Medzinárodnom menovom fonde jednotlivé členské krajiny, jednotliví akcionári v prvom rade neručia za svoje záväzky navzájom.

Peter Kažimír, Ivan Švejna, Martin Chren - 26.06.2012
Pravda

Je pravdou, že členovia MMF neručia za záväzky jednotlivých členských krajín. Takáto povinnosť sa neuvádza v zmluve o MMF. Hoci v článku 125Lisabonskej zmluvy je tzv no bail-out klauzula, čo znamená zákaz, aby členské štáty ručili za záväzky iných. 

V zmluve o ESM v článku 8 odsek 5 sa píše: "Ručenie každého člena EMS je za všetkých okolností obmedzené na jeho podiel na schválenom základnom imaní v jeho emisnej cene. Žiadny člen EMS neručí v dôsledku svojho členstva za záväzky EMS. Povinnosti členov EMS prispieť ku schválenému základnému imaniu v súlade s touto zmluvou nie sú dotknuté, ak sa akýkoľvek takýto člen EMS stane spôsobilým pre finančnú pomoc z EMS alebo ak mu je takáto pomoc poskytovaná." 

Inými slovami ani podľa trvalého eurovalu jednotlivé krajiny neručia za záväzky iných krajín. Podľa článku 8 odsek 4:
"Členovia EMS sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujú poskytnúť svoj príspevok do schváleného základného imania v súlade s kľúčom na určenie ich príspevku v prílohe I. Splnia všetky výzvy na úhradu príspevkov včas v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve." 
Čiže členovia ESM sa zaväzujú poskytnúť príspevok  na základe schváleného kľúča a nie ručením za záväzky iných krajín.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.06.2012
success
error