DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

No, ja len toľko, že samozrejme treba vidieť, že medzitým sme prijali napríklad zmenu zákona o používaní menšinových jazykov, kde sú určité právomoci, ktoré vykonáva či byť súčinný pri zavedení toho zákona so samosprávami, alebo kontrolovať vykonanie tohto zákona. To má na starosti podpredseda vlády pre menšiny a ľudské práva.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 21.05.2012
Pravda

Novela zákona o používaní jazykov menšín z marca 2011 zavádza právomoci Podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny:

„§ 7a Právomoc podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny

(1) Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny8) (ďalej len „podpredseda vlády“) poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a záchranných zborov pri vykonávaní tohto zákona.


(2) Podpredseda vlády predkladá vláde Slovenskej republiky raz za dva roky správu o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky. K správe podľa prvej vety pred jej predložením zaujme stanovisko Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.


(3) Na účel podľa odseku 2 je podpredseda vlády oprávnený vyžadovať od orgánov verejnej správy informácie a písomné podklady o používaní jazyka menšín v oblasti ich pôsobnosti.


(4) Prvú správu podľa odseku 2 predloží podpredseda vlády do 31. decembra 2012.

Podľa  § 7b je v právomoci Podpredsedu pre menšiny a ľudské práva prejednávanie správnych deliktov k tomuto zákonu v mene Úradu vlády Slovenskej republiky.

Doteraz posledná novelizácia zákona o používaní jazykov menšín (nariadenie z 19. decembra 2011) zavádza aj možnosť oznámiť sťažnosť Sekcii národnostných menšín:

"Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny
v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť Sekcii
národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie."

Výrok Bélu Bugára teda hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.05.2012
success
error