DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Pozrite sa, my sme urobili dve zásadné zmeny za rok a pol. Prvou bola integrácia obchodných oddelení, obchodných zástupcov do nášho rezortu. Z ministerstva hospodárstva sme prevzali niekoľko desiatok pracovníkov. Po druhé sme prevzali z úradu vlády koordináciu zahraničnej politiky, tiež významný počet pracovníkov. To vysvetľuje, prečo v globále ten počet pracovníkov narástol (na Ministerstve zah. vecí pozn.).

Miroslav Lajcák vs. Mikuláš Dzurinda - 14.05.2012
Neoveriteľné

Obidve zmeny sa na MZV udiali, nevieme ale overiť či práve tieto zmeny môžu za navýšenie počtu pracovníkov.

Demagog. sk už v minulosti overoval výrok Mikuláša Dzurindu o zlučovaní obchodných oddelení na Ministerstve zahraničných vecí SR (MZV). Podľa TASR bola na Ministerstve zahraničných vecí najvýraznejšou systémovou zmenou integrácia ekonomických radcov z Ministerstva hospodárstva, zrušenie 15 obchodných zastúpení v štátoch Európskej únie a otvorenie 12 v nových krajinách.

Prvú časť výroku teda považujeme za pravdivú.

Podľa informácii MZV ministerstvo prešla pôsobnosť Úradu vlády v oblasti koordináce realizácie politík EÚ na ministerstvo zahraničných vecí:

"Z členstva v Európskej únii (EÚ) vyplýva pre Slovensko okrem práv a povinností aj nevyhnutnosť rešpektovať existujúci mechanizmus rozhodovacích procesov vo všetkých inštitúciách a orgánoch EÚ. Pôsobenie Slovenska v štruktúrach EÚ je podmienené nielen fungujúcim systémom koordinácie záležitostí EÚ medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami, ale aj vhodným spôsobom koordinácie a spolupráce na národnej úrovni. Túto formu spolupráce zabezpečuje v rámci Sekcie európskych záležitostí Odbor sektorálnych analýz, ktorý vznikol 1.novembra 2010 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č.403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. § 40p prešla pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky."

Aj druhú časť výroku teda považujeme za pravdivú. Presný počet pracovníkov, pridelených na MZV, nie je možné zistiť..

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2012
success
error