DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Jeden príklad by som povedal, v minulom roku pri schvaľovaní štátneho rozpočtu do kapitoly pôdohospodárstva sme dostali kapitolu vidiecka zamestnanosť - 2 mil. €. Schválili sme schému štátnej pomoci na základe skupinových výnimiek, poslali sme do Bruselu, teraz sa to vrátilo naspäť. Je to na rozbehnutie, aby v pôdohospodárstve mohli vytvárať pracovné miesta za účasti podpory štátu.

Dušan Caplovic vs. Zsolt Simon - 14.05.2012
Neoveriteľné

Podľa štátneho rozpočtu na rok 2012 sa celkové výdavky pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (.pdf, s.22) vyčlenilo 1 409 113 939 eur. Samostatná podkapitola s názvom vidiecka zamestnanosť sa  v sekcii nenachádza, ale Zsolt Simon mal pravdepodobne na mysli Rozvoj vidieka s vyčlenenou časťou financií 501 349 564 eur, pričom táto suma je uvedená len celkovo pre danú časť a jednotlivé opatrenia už nie sú bližšie finančne špecifikované.

Zámerom je:
"Životaschopné a ekologicky udržateľné vidiecke prostredie, stabilizujúce existujúcu populáciu na vidieku prostredníctvom generovania pracovných príležitostí a vyššej životnej úrovne."

Rozvoj vidieka sa v štátnom rozpočte,v sekcii pôdohospodárstva, rieši i čiastkovo v rámci cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami.

Štát aj prostredníctvom ministerstva pôdohospodárstva poskytuje pomoc i formou schém štátnej pomoci, ktoré sa podľa ústredného portálu verejnej správy poskytujú na tieto účely:

 • na rozvoj regiónov,
 • na vzdelávanie zamestnancov,
 • na podporu zamestnanosti,
 • na výskum a vývoj,
 • na životné prostredie,
 • pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa,
 • na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach,
 • pre oceliarsky priemysel,
 • pre lodiarsky priemysel,
 • pre automobilový priemysel,
 • pre priemysel syntetických vlákien,
 • na podporu rudného baníctva a uhoľného baníctva,
 • na podporu dopravy,
 • na iný druh podpory, ak tak rozhodne Rada. 

Deje sa tak priamou i nepriamou formou:

Zákon rozlišuje priamu a nepriamu formu štátnej pomoci.

Priamou formou štátnej pomoci je najmä:

 • dotácia, príspevok, grant,
 • úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,
 • úhrada časti úveru,
 • návratná finančná výpomoc.

Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä:

 • prevzatie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
 • poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu,
 • predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
 • poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,
 • odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.

Štátna pomoc sa môže poskytnúť podľa schém štátnej pomoci alebo ako individuálna štátna pomoc.

Na základe týchto informácií výrok hodnotíme ako neoveriteľný, pretože sa nám nepodarilo zistiť, aké presné množstvo financií sa v rozpočte venovalo na rozvoj vidieckej zamestnanosti. Rovnako, ak bola Európskou komisiou schválená i štátna pomoc na podporu rozvoja vidieka formou skupinovej výnimky, na oficiálnom portáli Ministerstva financií to ešte zverejnené nebolo.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.05.2012
success
error