DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čiže každé trestné stíhanie môže teraz po schválení toho zákona bežať, akonáhle je tam takéto podozrenie, parlament k tomu (k vzatiu poslanca do väzby, pozn.) zasadá do 24 hodín, vidím, je to stále v tej lehote, ktorú má aj súd, takže v tom nevidím žiadny problém.

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 14.05.2012
Zavádzajúce

Je pravdou, že podľa Ústavy SR zatknutá resp. obvinená osoba musí byť do 24 hodín odovzdaná súdu. V Ústave SR, v rokovacom poriadku ani v návrhovanej novele Ústavy sa sa však nespomína limit 24 hodín na prerokovanie vzatia poslanca do väzby. Výrok hodnotíme ako závadzajúci.

V rokovacom poriadku NR SR je ako jedna z pôsobností NR SR aj prerokovanie o  vzatí poslanca do väzby:

"f) (NR SR, pozn.) rokuje a rozhoduje v trestných a disciplinárnych veciach poslancov a vo veciach nezlučiteľnosti funkcií štátnych funkcionárov, ktoré jej boli predložené."

Mandátový a imunitný výbor podľa rokovacieho poriadku NR SR okrem iných kompetencií posudzuje dôvody na vzatie poslanca do väzby:

"d) posudzuje, či sú dôvody na to, aby nebol vydaný súhlas na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie do väzby,"

"(2) Ak príslušný orgán požiada národnú radu o vydanie súhlasu na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, ) mandátový a imunitný výbor žiadosť urýchlene prerokuje a umožní poslancovi, aby sa zúčastnil na rokovaní výboru a aby sa k veci vyjadril. Mandátový a imunitný výbor podáva správu o výsledku rokovania spolu so svojím návrhom národnej rade."

V rokovacom poriadku NR SR sa neuvádza, že by NR SR alebo imunitný výbor mal zasadať do 24 hodín. NR SR podľa § 142 rozhoduje o žiadosti na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, alebo na jeho vzatie do väzby na najbližšej schôdzi po predložení správy mandátového a imunitného výboru odo dňa, keď túto žiadosť predseda národnej rady dostal.

V pripravovanej novele Ústavy, ktorá plánuje zrušiť resp. obmedziť trestnoprávnu imunitu, nie je exaktne stanovená lehota 24 hodín na zasadnutie v prípade vzatia poslanca do väzby. NR SR tak má spraviť na najbližšej schôdzi.

Podľa Ústavy SR je zatknutá resp obvinená osoba odovzdaná súdu do 24 hodín. Inými slovami je pravda, že súd rozhoduje o zatknutom resp. obvinenom do 24 hodín.

Ústava SR Čl 17:
"4) Obvineného možno zatknúť iba na odôvodnený písomný príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí byť do 24 hodín odovzdaná súdu. Sudca musí zatknutú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.05.2012
success
error