DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Uhliarik

KDH

Obmedzenie zisku sme urobili tak, že prísne sme stanovili percento, ktoré poisťovňa môže vynaložiť na svoju správu. Znížili sme ho. Druhá vec je, že sme zadali do zákona takú podmienku, že poisťovňa čo i len jedného pacienta bude mať na čakačke, nemôže si vyplatiť zisk za daný rok.

23.04.2012
Pravda

I.Uhliarik správne uvádza, že v zákone, ktorý prijali poslanci NRSR 8. júla 2011, kedy bol šéfom rezortu zdravotníctva, obsahuje podmienku stanovenia percenta, ktoré musia poisťovne vynaložiť na svoju správu. Našli sme aj podmienku vytvorenia technických rezerv  na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Treťou podmienkou je povinnosť zdravotných poisťovní z dosahovaného zisku platiť dane.

Správa TASR v Hospodárskych novinách informuje, že "Tvorba zisku poisťovní má v súčasnosti dve podmienky, ktoré vlani stanovil kabinet Ivety Radičovej, čím mal reagovať na nález Ústavného súdu SR. Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu a druhou povinná tvorba rezerv na úhradu starostlivosti pre pacientov v čakačkách."

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predpis č. 581/2004 Z. z. presne hovorí:

4. V § 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Zdravotná poistovna vytvára technické rezervy podla odseku 9 písm. c) vo výške nevyhnutnej na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti. Technické rezervy podla odseku 9 písm. c) zahrnajú aj všetky predpokladané náklady spojené s vykonaním úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti; výška technickej rezervy sa stanovuje vo výške súctu násobkov poctu poistencov zaradených v zozname podla odseku 2 a ceny obvyklej za poskytovanú zdravotnú starostlivost podla jednotlivých chorôb.“.

17. V § 15 odsek 5 znie:
„(5) Ak je v schválenej riadnej úctovnej závierke alebo mimoriadnej úctovnej závierke výsledkom hospodárenia bežného úctovného obdobia zisk, zdravotná poistovna je povinná použit tento zisk najmenej vo výške 20 % na tvorbu rezervného fondu, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu urcenej v stanovách, najmenej do výšky 20 % splateného základného imania.“.


Peter Markovič, vtedy poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo v správe pre TASR 8. júla 2011 píše: Uvedený zákon definuje jasné podmienky, za ktorých je možné, aby zdravotné poisťovne mohli dosahovať zisk v súlade s nálezom Ústavného súdu.

Prvou z nich je povinné použitie zisku na tvorbu rezervného fondu až do výšky 20 % splateného základného imania. Druhou podmienkou je povinná tvorba technických rezerv na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v čakacích zoznamoch. Treťou podmienkou je povinnosť zdravotných poisťovní z dosahovaného zisku platiť dane, čo doteraz na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády nemuseli.


Dátum zverejnenia analýzy: 22.04.2012
success
error