DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Ale napríklad spomeniem len na poslednú schôdzu Národnej rady, kedy som sa doslova natrápil. S nekvalitným predložením zákona o fiškálnej rade kde poslanci predložili úplný nezmysel. Ktorý na poslednú chvíľu aj napriek nevôli poslancov som povedal nie. Takto to zákon nedovoľuje, a aj keď na mňa kričali, aj keď s tým nesúhlasili, povedal som, že ako predseda Národnej rady nemôžem dať hlasovať o tomto zákone pokiaľ sa nedohodneme, že navrhovatelia budú s takouto zmenou súhlasiť.

Pavol Hrušovský, Richard Sulík, Pavol Paška - 02.04.2012
Zavádzajúce

P. Hrušovský hovorí o poslednej mimoriadnej schôdzi NR SR 29. februára 2012, počas ktorej vznikol spomínaný problém pri predkladaní vládneho návrhu zákona o verejnom obstarávaní. Problém vznikol pri prerokovaní pozmeňujúcich návrhov zákon, ktoré sa týkali zriadenia monitorovacieho výboru finančného riaditeľstva SR, a ktoré s vládny návrhom o verejnom obstarávaní nesúviseli. Nešlo tak o zákon o fiškálnej rade ako uvádza P. Hrušovský. 

Výrok P. Hrušovského vzhľadom na uvedenie nesprávneho zákona hodnotíme ako zavádzajúci. 

Mimoriadna schôdza NR SR sa konala 29. februára 2012. Na tejto mimoriadnej schôdzi bol prerokúvaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v ktorom vznikol problém spomínaný P. Hrušovským. 

Nešlo však o zákon o fiškálnej rade, ale práve spomínaná novela zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne pozmeňujúce návrhy týkajúce sa zriadenia monitorovacieho výboru finančného riaditeľstva SR, ktoré s vládnym návrhom o verejnom obstarávaní nesúviseli .

Konkrétne išlo o pozmeňujúce návrhy k tomuto zákonu o verejnom obstarávaní od poslanca Buriana a Kollára, ktoré súviseli z monitorovacím výborom finančného riaditeľstva SR a nie návrhom zákona ako takého. 

Rokovací poriadok neumožňuje hlasovať o návrhoch, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, bez súhlasu navrhovateľa návrhu zákona. V tomto prípade bola navrhovateľom zákona L. Žitňanská (reakcia navrhovateľa L. Žitnanskej čas 153:30).

Rokovací poriadok § 94: 

(1) Rozprava sa musí vzťahovať na prerokúvaný návrh zákona alebo medzinárodnú zmluvu.
(2) Pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, len vtedy, ak s tým navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním.
(3) Ak podaný návrh nespĺňa náležitosti podľa odseku 2, predsedajúci nedá o ňom hlasovať. O námietke poslanca, ktorý návrh podal, proti tomuto rozhodnutiu rozhodne národná rada bez rozpravy.

Taktiež tieto pozmeňujúce návrhy (Kollára a Buriana) si navzájom odporovali, nebolo možné aby sa schválili spolu. V pozmeňujúcom návrhu poslanca Kollára bolo vymenovanie monitorovacieho výboru do 9. marca a v pozmeňujúcom návrhu poslanca Buriana bola účinnosť zákona ako takého od 31. marca. Inými slovami účinnosť zákona by bola neskôr ako by sa vymenoval samotný monitorovací výbor.

L. Žitnanská vyjadrila súhlas s pozmeňujúcim návrhom číslo 4. zo spoločnej správy. Konštatovala však, že pozmeňujúce návrhy (Buriana a Kollára) sú nad rámec zákona.

Oba pozmeňujúce návrhy zákona Kollára ako aj Buriana boli schválené. Nakoniec bol ešte predložený a schválený v druhom čítaní ďalší pozmeňujúci návrh zákona od Kollára, ktorý menil účinnosť zákona.

Nakoniec bol schválený zákon ako celok aj s týmito pozmeňujúcimi návrhmi.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.04.2012
success
error