DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Audítori, ktorí každý rok robia výročnú finančnú správu o hospodárení politických strán s peniazmi, ktoré dostávajú ako príspevok od štátu, sú žrebovaní a táto audítorská správa je predmetom rokovania finančného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Béla Bugár, Robert Fico, Pavol Hrušovský, Robert Kalinák - 05.03.2012
Pravda

Z § 30 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach vyplýva
politickým stranám a politických hnutiam povinnosť každoročne predkladať NR SR do konca apríla výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Strana ju musí predložiť v písomnej aj elektronickej forme. Ako vyplýva zo zákona, Výročné správy strán zverejní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky alebo jej povereného orgánu najneskôr do 31. júla kalendárneho roka.


Výročná správa o.i. obsahuje aj účtovnú závierku za účtovné obdobie overenú audítorom. Audítor je určený žrebom zo zoznamu audítorov Slovenskou komorou audítorov.
Predložená Výročná správa spolu s účtovnou závierkou podlieha kontrole NR SR a jej poverenému orgánu, ktorým je Výbor NR SR pre financie a rozpočet.
Tento výbor má podľa zákona taktiež právomoc pozastaviť vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát v prípade, že strana alebo hnutie správu nepredloží, alebo neodstráni zistené nedostatky (TI a Ústav verejnej politiky).

Finančné správy politických strán a hnutí za rok 2010 nájdete tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.03.2012
success
error