DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

22 tisíc pracovných miest. Buď bolo uchránených, alebo pridaných resp. Vytvorených práve kvôli eurofondom.

Ján Figel vs. Robert Fico - 05.03.2012
Neoveriteľné

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja J. Figeľ 17. januára 2012 uviedol:


„Uplynulý rok 2011 bol rokom veľkého množstva zmien. Došlo k zrýchleniu implementácie Národného strategického referenčného rámca a dobrou správou do druhej polovice súčasného programového obdobia eurofondov je vládou prijatý súbor opatrení, ktoré majú rýchlosť čerpania ešte akcelerovať. Eurofondy mali doteraz vplyv na 22 tisíc pracovných miest na Slovensku, pričom priamo vytvorili viac ako 6 tisíc pracovných miest.“

Ako zdroj týchto údajov o vplyve eurofondov na nezamestnanosť ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja uvádza ITMS . 

ITMS je vládny informačný systém, ktorý slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Informácie v ITMS sú hlavným zdrojom informácií pre Vládu SR, verejnosť, národný monitorovací výbor pre štrukturálne fondy a Európsku komisiu.

Vzhľadom na to, že ITMS nie je otvoreným zdrojom, nedokážeme výrok overiť.
 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.03.2012
success
error