DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

SDKÚ DS reagovala na tieto podozrenia (uvedené v spise Gorila pozn.) tým, že nad rámec zákona zvýšila transparentnosť svojho financovania zverejňujeme na našej stránke omnoho viac informácií ako mnohé iné politické strany. A nad rámec zákona.

Lucia Žitnanská vs. Robert Kalinák - 27.02.2012
Pravda

V Zákone zo 4. februára 2005 o politických stranách a politických hnutiach
sa v Základných ustanoveniach v § 1 uvádza, že: Tento zákon ustanovuje podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“), register strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za nesplnenie povinností. Konkrétne pravidlá hospodárenia a financovania strany je možné si prečítať vo švrtej časti Zákona TU. Táto časť zákona definuje okrem iného možné náklady na účel volieb, príjmy strany, dary a iné bezodplatné plnenia, či príspevok zo štátneho rozpočtu. Zaujímavosťou je, že sa v dokumente ani jedenkrát nespomína transparentnosť, ktorá by ukotvovala stranám uvádzať zdroje svojho financovania na verejných fórach, napríklad na svojej oficiálnej webovej stránke. Demagog.sk sa teda snažil zistiť, či podľa výroku skutočne obsahuje stránka SDKÚ-DS aspoň tomuto podobné informácie, čo by bolo nad rámec zákona.
V prvom rade sme našli članok, kde boli odkazy na Transparency International a na už zavedené zákony a kroky týkajúce sa verejného obstarávania. Ďalej sme sa dopracovali k dokumentom ohľadne finančných správ a Darcov. Tu sme našli aj Predbežnú správu k voľbám do NR SR 2012. a Záverečnú správu k voľbám do NR SR 2010)

Podľa Zákona 85/2005 (3) Predbežnú správu vyhotovuje strana za obdobie začínajúce sa dňom vyhlásenia volieb a končiace sa 30 dní pred začatím volieb. Predbežnú správu predkladá strana ministerstvu financií najneskôr 21 dní pred začatím volieb v listinnej a v elektronickej podobe. Predbežná správa strany je verejná okrem rodného čísla darcu a možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpis, odpis alebo kópiu na ministerstve financií. Predbežnú správu strany zverejní ministerstvo financií do siedmich dní od jej doručenia na svojej internetovej stránke a bude prístupná verejnosti až do zverejnenia záverečnej správy podľa odseku 4. 
Politické strany teda na svojej web stránke Predbežnú správu zo zákona uvádzať nemusia, rovnako ako ani finančný poriadok, či Záverečnú správu. Môžme teda zhodnotiť, že čo sa týka financovania zverejneného na stránke, je naozaj nad rámec zákona. 
Na preskúmanie pravdivosti druhej časti výroku - či uvádza SDKÚ viac informácií ako iné politické strany - ponúkame na porovnanie oficiálnu stránku Smeru. Ten rovnako uvádza výročné správy a Darcov (čo je opäť nad rámec zákona), avšak je pravdou, že na stránke SDKÚ je informácií o financovaní viac (Finančný poriadok, darcov od roku 2006, spomínaná Záverečná správa v voľbám 2010 a predbežná správa k voľbám 2012).

Dátum zverejnenia analýzy: 26.02.2012
success
error