DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

My, čo sme urobili, sme sprísnili tieto pravidlá v Zákone o sudcoch pre sudcov, čiže nastavili sme tie kritériá tak, aby tak, ako nasledujú za sebou majetkové priznania, aby naozaj dávali ten reálny obraz o tom, ako narastá príjem a teda dalo sa aj posúdiť, či majetok zodpovedá príjmom a ja si myslím, že toto treba urobiť aj pre politikov.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol prijatý za vlády Mikuláša Dzurindu, stanovuje povinnosť sudcov zverejňovať svoje daňové priznanie.

Obsah majetkového priznania, o ktorom hovorí Lucia Žitňanská ako o nastavených kritériách, stanovuje Zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Majetkové priznanie podľa Zákona o sudcoch a prísediacich musí obsahovať údaje o:

a) právnom dôvode a o dátume nadobudnutia nehnuteľného majetku a cene jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí o cene podľa osobitného predpisu,11a)

b) každej hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tejto veci, cenu obstarania, pri vlastnom zhotovení výdavky na zhotovenie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,

c) každom majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorej hodnota presahuje 6 600 eur, právny dôvod a dátum nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode cenu obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu obvyklú,

d) hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 6 600 eur, ak ich súhrnná hodnota presahuje 16 600 eur, na účely majetkového priznania sa ocenia cenou obvyklou,

e) príjmoch dosiahnutých v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie sudcu a z výkonu iných činností.

Zároveň je sudca povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho neplnoletého dieťaťa a manžela, ktorý s ním žije v domácnosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error