DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Museli sa skrátiť, (dĺžka súdnych konaní na Najvyššom súde, pozn.) pretože zmenami, ktoré boli urobené ešte v rokoch 2002 až 2004. Časť agendy Najvyššieho súdu, kde Najvyšší súd pôsobil ako súd odvolací, prešla na krajské súdy. Sudcovia ostali, agendy ostalo menej.

Marek Madaric vs. Lucia Žitnanská - 20.02.2012
Pravda

Žiadnu dostupnú štatistiku o dĺžke súdnych konaní sa nám nepodarilo získať. Ministerstvo spravodlivosti vedie štatistiku o vybavovaní agiend na súdoch (okrasných a krajských). Štatistiku o dĺžke konaní na Najvyššom súde ministerstvo spravodlivosti nevedie.

Zásadnou zmenou v súdnictve bola informatizácia súdnictva. Informatizácia ministerstvo spravodlivosti mienilo zefektívnenie a stransparentnenie práce sudcov.

Trend (18. júl 2002):
Zavedenie informačných technológií je pre modernizáciu súdnictva a jeho efektívny výkon kľúčovým momentom, tvrdí bývalý vedúci Úradu MS SR Daniel Lipšic. K najdôležitejších častiam informatizácie patrí projekt Súdny manažment realizovaný v spolupráci so zástupcami švajčiarskeho ministerstva spravodlivosti. Jeho cieľom je zrýchliť súdne konanie a prispieť k zníženiu korupcie."

Je pravdou, že časť agendy Najvyššieho súdu (NS), kde NS pôsobil ako odvolací súd, prešla na krajské súdy. 
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky,bol súčasťou optimalizácie súdnej sústavy a prebiehajúcej reformy súdnictva. Cieľom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bolo vytvorenie trojstupňovej sústavy všeobecného súdnictva. Touto normou sa zrušilo desať okresných súdov. 

V dôvodovej správe k tomuto zákonu sa definuje cieľ zákona:

"Cieľom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je vytvorenie trojstupňovej sústavy všeobecného súdnictva, t. j. súdnej sústavy v rámci ktorej:

-veci patriace do vecnej príslušnosti súdov budú vybavovať všeobecné súdy prvého stupňa,
-veci, v ktorých je podaný riadny opravný prostriedok budú vybavovať všeobecné súdy druhého stupňa,
-veci, v ktorých je podaný mimoriadny opravný prostriedok a zjednocujúcu rozhodovaciu činnosť bude vybavovať Najvyšší súd SR."

To znamená týmto zákonom išlo o odobratie časti agendy NS na krajské, ktoré vybavujú riadné opravné prostriedky.

Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 definuje kedy Najvyšší súd koná a rozhoduje. Môžeme tento zákon nazvať aj zákon o organizácií súdnictva, ktorý komplexne rieši otázky správy súdnictva.

Počet sudcov zostal na približne rovnakej úrovni ale agendy ubudlo. Podľa dostupných údajov mal NS v roku 1999 (pred odobratím agendy) 77 sudcov. V roku 2002 bolo na Najvyššom súd ešte 82 sudcov a intenzívne sa uvažovalo nad znížením počtu. Dnes má NS 85 sudcov. 

To či je to dôvod skrátenia nevieme s určitosťou potvrdiť ani vyvrátiť. Tento dôvod sa neuvádza v žiadnej správe.

Je však pravdou, že počet sudcov na Najvyššom súde neklesol. Inými slovami aj po prechode časti agendy na krajské súdy zostal počet sudcov na približne rovnakej úrovni. Taktiež z uvedených opatrení v rokoch 2002-2004 je zrejmé zefektívnenie súdnictva (informatizácia) a odľahčenie Najvyššieho súdu (od 1. januára 2005 pôsobí len pri mimoriadnych opravných prostriedkoch) 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2012
success
error