DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Petr Nečas

Kdybychom se smlouvou souhlasili, půjčovali Mezinárodnímu měnovému fondu peníze na záchranu eurozóny a neměli místo u stolu, nezískali bychom vůbec nic.

31.01.2012
Zavádzajúce


Premiér Nečas svým výrokem, že by ČR „neměla místo u stolu“, po skončení summitů hlav států a vlád 30.1.2012 v Bruselu mj. obhajoval nepřipojení se ČR ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii (v médii ne zcela přesně označovaná jako tzv. smlouva o rozpočtové odpovědnosti). Na základě daného tvrzení Petra Nečase by tak ČR neměla přístup na tzv. Euro summity.

Toto tvrzení však bylo platné pouze do zmíněného summitu EU z 30.1.2012. V předešlém návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii (.pdf), se skutečně s účastí států stojících dočasně (na základě odkladu pro neplnění konvergenčních kritérií) nebo trvale (na základě dojednané výjimky) nepočítalo. Nicméně především na nátlak polské delegace, byl do nového návrhu Smlouvy o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii (.pdf) vložen hlavy V, článku 12 nový bod 3, který již státům, jejichž měna není euro, přiznává účast alespoň na jednom z minimálně dvou Euro summitu za rok. Bod 3 článku 12 hlavy V, pak konkrétně uvádí: „Hlavy států a vlád smluvních stran, jiných než těch, jejichž měna je euro, které ratifikovaly tuto smlouvu, by měly participovat v diskusi na euro summitech, které se týkají konkurenceschopnosti smluvních stran, změn celkové struktury eurozóny a základních pravidel, které se na ni budou vztahovat v budoucnu a když to považováno za vhodné a přinejmenším jednou ročně, v diskusích o specifických záležitostech implementace této Smlouvy o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii.“

(„The Heads of State or Government of the Contracting Parties, other than those whose currency is the euro, who have ratified this Treaty shall participate in discussions of Euro Summit meetings concerning competitiveness for the Contracting Parties, the modification of the global architecture of the euro area and the fundamental rules that will apply to it in the future, as well as, when appropriate and at least once a year, in discussions on specific issues of implementation of this Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union.“) (Zdroj: Návrh Smlouvy o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii, 31.1.2012)

Na základě návrhu Smlouvě o stabilitě, koordinaci a vládnutí v hospodářské a měnové unii dojednaného na summitu hlav států a vlád v Bruselu 30.1.2012, je tak zřejmá účast smluvních stran stojících mimo eurozónu na euro summitech, i když v omezené míře. Výrok Petra Nečase o tom, že bychom „neměli místo u stolu“, tak není pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.01.2012
success
error