DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

...agentúra SBA, Slovenská Business Agency alebo teda bývala, bývala Agentúra pre podporu malého a stredného podnikania, tam má štát podiel iba jednou tretinou. To je ministerstvo hospodárstva. Druhú tretinu vlastní Združenie podnikateľov Slovenska. A ďalšiu tretinu vlastní Slovenský živnostenský zväz. Čiže to nie je žiadna štátna agentúra, tam je len štát spoluzakladateľom tretinovým.

Jurinová vs. Pellegrini o zahranicnej politike, športe a konferencii Tech Match - 19.10.2015
Zavádzajúce

Zakladajúcimi členmi Slovak Business Agency boli v roku 1993 Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Slovak Business Agency (do marca 2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikov. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Zakladajúcimi členmi boli Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Vedenie SBA tvoria dozorná rada, správna rada, zbor zástupcov členov združenia, manažment.

Riadenie a kontrolu činnosti agentúry zabezpečujú orgány Slovak Business Agency, ktorými sú : Zbor zástupcov členov združenia, dozorná rada, správna rada, Generálny riaditeľ.

Činnosť SBA riadi Generálny riaditeľ, ktorý koná v jej mene

Dozorná rada z pozície kontrolného orgánu dohliada na hospodárenie a použitie prostriedkov Agentúry v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov.
V dozornej rade Slovak Business Agency (SBA) sedí Ľ.Halák za Združenie podnikateľov Slovenska, M.Holák, PhD. za Ministerstvo hospodárstva SR a J.Vážny za Slovenský živnostenský zväz.

Správna rada je výkonným a rozhodovacím orgánom, ktorý prijíma dôležité rozhodnutia súvisiace s činnosťou SBA, schvaľuje strednodobé a dlhodobé smerovanie agentúry.
V správnej rade Slovak Business Agency (SBA) má Ministerstvo hospodárstva SR nadpolovičnú väčšinu a menuje troch členov (s.11, .pdf). Po jednom členovi správnej rady menujú Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.10.2015
success
error