DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

dnes je zazmluvnenosť, pokiaľ ide o fondy, 100% a viac. V niektorých operačných programoch je to viac ako 100%. Sú však veľké problémy dnes predovšetkým v oblasti samosprávy. Napríklad len v oblasti samosprávy, v životnom prostredí, máme momentálne zakonzervovaných 450 miliónov eur, ktoré sú však už plne v rukách miest a obcí, vyšších územných celkov, ktoré dnes obstarávajú. Čo má štát s verejným obstarávaním mesta alebo obce?

3 roky súcasnej vlády a Váhostav v parlamente - 13.04.2015
Nepravda

Výrok Roberta Fica hodnotíme ako nepravdivý, pretože skutočným orgánom, ktorý má v moci prerozdeľovanie finančných prostriedkov z eurofondov pre mestá a obce, je vždy príslušné ministerstvo.

Podľa údajov zo zoznamu z roku 2015 (.xls) je vidno, že veľmi veľká časť projektov je zazmluvnená. Celkový údaj bude veľmi blízko 100 %, preto túto časť výroku hodnotíme ako pravdivú.

Vychádzajúc z oficiálnych stránok Národného strategického referenčného rámca, náleží kompetencia prerozdeľovania financií v určitom odvetví príslušnému ministerstvu.

Program životné prostredie:

"Operačný program je zameraný na „zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja“.

"Riadiacim orgánom OP Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 820 000 000 EUR. Operačný program Životné prostredie bol schválený EK dňa 08.11.2007."

Program Regionálny operačný program:

"Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch."

"Riadiacim orgánom ROP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 1 554 503 927 EUR. Regionálny operačný program bol schválený EK dňa 24.09.2007."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.04.2015
success
error