DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Európska centrálna banka má síce zakázané vykupovať dlhopisy členských štátov, ale na to sme si už zvykli...

13.03.2015
Nepravda

V štatúte Európskej centrálnej banky sa nič o dlhopisoch nepíše. Európska centrálna banka (ďalej ECB), jedna z inštitúcií Európskej únie, má ako hlavnú úlohu udržiavanie monetárnej politiky eurozóny (tj. členských štátov používajúcich menu euro). Adoptovaním eura sa členské štáty eurozóny zbavili monetárnej suverenity. Ak napriek tomu, že ECB spolupracuje s národnými bankami všetkých členských štátov Európskej únie, schopnosť ovplyvňovať monetárnu politiku má iba s národnými bankami členských štátov eurozóny.


Medzi hlavné úlohy patrí dohliadať nad stabilitou spoločnej meny: eura. Taktiež je zodpovedná za neustále dohliadanie úverových inštitúcií eurozóny. Týmto prispieva k bezpečnosti európskeho bankového systému.“ (europa.eu)

Tento bod, v istej forme výkladu, môže zahŕňať aj výkup štátnych dlhopisov členských štátov (resp. národných bánk). Z tohto hľadiska vyplýva, že výkupy Európskej centrálnej banky v lete 2011, konkrétne v prípade Španielska a Talianska (telegraph.co.uk), možno považovať ako za kroky, na ktoré mala ECB plný mandát.

V auguste 2012 získala Európska centrálna banka (v súvislosti s EFSF) výrazné posilnenie právomocí v technickej sfére eurosystému na sekundárnych trhoch štátnych dlhopisoch.

Avšak v Zmluve o fungovaní Európskej únie (The Treaty on the Functioning of the European Union) z 26. 10. 2012, platnej od 1. decembra 2009, konkrétne v článku 123, ods. 1 je zakotvené:

„Prečerpávanie alebo iné typy úverov s Európskou centrálnou bankou alebo centrálnymi bankami členských štátov (odteraz uvádzaných ako „národných centrálnych bánk“) v prospech inštitúcií Únie, subjektov, úradov, agentúr, centrálnych vlád, regionálnych, miestnych alebo iných verejných autorít, iných subjektov pod vládou obecného zákona alebo obecných záväzkov členských štátov je zakázaná, tak ako aj výkup priamo od Európskej centrálnej banky alebo národných centrálnych bánk dlhových položiek.“ (The Treaty on the Functioning of the European Union, 2012, pozn. prekl.)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v súlade s vyššie uvedenou zmluvou sú nákupy dlhopisov členských štátov eurozóny Európskou centrálnou bankou zakázané. Touto dosť zložitou a aktuálnou témou sa zaoberá aj Európsky súdny dvor, ktorý rieši, ktoré úkony sú na základe medzivládnych zmlúv a ktorý na základe európskych, či už v primárneho alebo sekundárneho práva. V ďalšej revízii zmlúv by mal byť nákup štátnych dlhopisov centrálnych bánk členských štátov povolený, aby celú záležitosť sprehľadnil a ustálil. Európska centrálna banka si však vyhradzuje dominantné postavenie v rámci monetárnej politiky, do čoho zapadá aj nákup štátnych dlhopisov členských štátov.

Použité zdroje:

„European Central Bank“ europa.eu, (online). Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_en.htm

 Official Journal of the European Union. 2012. „CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION. Europa.eu, 26. 10. 2012 (online, PDF). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

 „Technical features of Outright Monetary Transactions“ ecb.europa.eu, (online). Dostupné z: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2012/html/pr120906_1.en.html;

 „The mission of the European Central Bank“ europa.eu, (online). Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/mission_eurosys.en.html;

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2015
success
error