DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

Treba ešte povedať, že za posledné tri roky minimálne Všeobecná zdravotná poisťovňa navýšila svoje platby každoročne o 7%, takže ja si myslím, že tieto finančné prostriedky sú absolútne v poriadku.

Situácia v zdravotníctve - 16.02.2015
Zavádzajúce

Viliam Čislák reaguje na výšku príjmov lekárov. Údaje o platbách Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa nachádzajú vo výročných správach tejto inštitúcie. Platby lekárom sú však vypočítavané podľa zložitého kľúča, ktorý rozlišuje kapitáciu (s rozdielmi pre odlišné vekové skupiny) a platby na základe bodového systému za výkony. Nedá sa povedať, že by sa platby lekárom jedoznačne zvýšili o 7 %. Je možné, že pre niektorých z lekárov sa platby zvýšili o 7 % v prípade určitej kombinácii výkonov a pacientov, komplexné platby lekárom sa však medziročne zvýšili o menej ako 7 %. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.


Platby lekárov za vyšetrenia prebiehajú na základe bodového systému a kapitácie. Body za rôzne typy výkonov majú určenú hodnotu, a za konkrétne výkony sa udeľuje predom stanovený počet bodov. Kapitácia je paušálna platba od poisťovne za každého pacienta ktorého lekár má. Podľa odhadov približne 80 % príjmov lekárov pochádza práve z kapitácie. Zvyšných 20 % tvoria priame platby od pacientov a platby od poisťovní za vykonané zákroky. Práve kapitáciu tak môžme považovať za kľúčovú pri odhadoch výšky platieb lekárom. Ako môžme vidieť nižšie, kapitácia sa v roku 2012 síce zvýšila, no len o 3,5 %. Na začiatku roku 2013 sa zrušili príplatky ku kapitácii, a kapitácia samotná sa zvyšovala len mierne. V polke roka došlo k výraznejšiemu zvýšeniu o približne 5 %, ale len u vybraných vekových skupín.

V roku 2012 (.pdf, s. 25) došlo k navýšeniu kapitácie u všeobecných a gynekologických lekárov o 3,5 % a cena bodu u preventívnych výkonov bola navýšená o 10,58 %. V prípade špeciálnej ambulantnej starostlivosti:

"od 1. 1. 2012 VšZP pristúpila k zvýšeniu úhrady ceny bodu za výkony z I. časti Zoznamu výkonov z 0,017990 Eur na 0,018257 Eur, t. j. nárast o 1,48 %;
- od 1. 2. 2012 sa zmenila výška úhrady ceny za bod o 31,93 % (z 0,017990 Eur na 0,023734 Eur) v ŠAS - výkony ambulancie UPS a centrálneho príjmu;
- od 1. 7. 2012 VšZP zvýšila úhradu za cenu bodu z I. časti Zoznamu výkonov o 5,00 % a úhradu za cenu bodu za preventívny výkon o 8,00 %
"

V roku 2013 (.pdf, s. 24), u všeobecných a gynekologických lekárov:

"od 1. 1. 2013 boli zrušené príplatky ku kapitácii u všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a gynekológov vo všetkých vekových kategóriách, ktoré sa premietli do základnej ceny kapitácie;
- od 1. 1. 2013 bola zvýšená cena bodu za preventívne výkony z 0,0312 Eur na 0,0350 Eur, čo predstavuje nárast o 12,18 %;
od 1. 1. 2013 bola zvýšená úhrada za kapitáciu všeobecných lekárov pre dospelých - veková skupina od 81 a viac rokov o 1,91 % z 2,62 Eur na 2,67 Eur; 
- v gynekologickej starostlivosti bola zavedená úhrada výkonu č. 118 externé
kardiotokografické vyšetrenie, ktoré sa hradí nad rámec kapitácie v cene bodu
0,019170 Eur;
- od 1. 7. 2013 bola zvýšená úhrada za kapitácie u všeobecných lekárov pre dospelých vo vekovej kategórii od 61 do 80 rokov o 5,19 %;
- od 1. 7. 2013 bola zvýšená úhrada za kapitácie u všeobecných lekárov pre deti a dorast vo vekovej kategórii od 1 do 5 rokov o 5,09 %;
- od 1. 7. 2013 boli zvýšené úhrady za preventívne výkony o 8,57 %
"
 
Pre špeciálnu ambulantnú starostlivosť došlo k zmene len v tom, že "od 1. 7. 2013 došlo k úprave ceny za výkony 794l - chronická hemodialýza a 794r –
hemodiafiltrácia na 168 Eur za výkon"

Údaje za rok 2014 zatiaľ nie sú dostupné.

V tabuľkách nižšie môžme vidieť rozdiely v celkových platbách pre všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Aj keď tieto platby nevyhnutne neodzrkadľujú priemernú výšku platieb na jedného lekára, ponúkajú aspoň prehľad zvyšovania nákladov poisťovne aj z dôvodu platieb lekárom.

Celkové platby VšZP na všeobecnú lekársku zdravotnú starostlivosť

RokPlatby (eur)Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku (%)
2011185 833 351,19-
2012197 828 847,756,45 %
2013202 654 864,232,44 %

Zdroj: Výročné správy VšZP

Celkové platby VšZP na špecializovanú zdravotnú starostlivosť

RokPlatby (eur)Rozdiel oproti predchádzajúcemu roku (%)
2011351 404 008,74-
2012394 647 476,2312,31 %
2013393 740 940,60-0,23 %

Zdroj: Výročné správy VšZP

Dátum zverejnenia analýzy: 16.02.2015
success
error