DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Janka Debrecéniová

...my už tu máme zakotvený jednak ústavný zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, ale aj zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie vo vzťahu k právam, teda ktoré sa realizujú prevažne vo verejnom priestore.

09.02.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže aj v Ústave SR (článok 12 odsek 2) sa píše:

 "Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať" (.pdf, s 5).

Aj Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd (.pdf) a jej článok 7 hovorí:
 "Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie."

Aj článok 16 tejto deklarácie hovorí že: 
 "Muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť, majú právo, bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť sobáš a založiť si rodinu. Pokiaľ ide o manželstvo, majú nárok na rovnaké práva počas jeho trvania, i po jeho rozviazaní."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.02.2015
success
error