DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

V SR je denne 25 detí utýraných na smrť potratom, čo je najčastejšia príčina úmrtnosti.

09.01.2015
Neoveriteľné

Demagog.SK má presné čísla len o legálnych potratoch (7 999 v roku 2013), ktoré hovorí o 22 potratoch denne. Národné centrum zdravotníckych informácií však evuduje aj kategóriu "ostatné" (2 750 v roku 2013), kde patria nielen potraty v dôsledku patologického tehotenstva, ale aj nelegálne potraty. Ak by približne 1 100 z tejto kategóri bolo v dôsledku nelegálnych potratov, sedelo by číslo 25. Odvolávajúc sa na vyššie uvedenú tabuľku môžeme zároveň konštatovať, že UTP má najvyšší podiel na úmrtnosti detí v prenatálnom období v porovnaní so spontánnymi potratmi, potratmi v dôsledku mimomaternicového tehotenstva a ostatnými potratmi. Výrok vzhľadom na nedostatočne podrobné čísla o potratoch hodnotíme ako neoveriteľný. 

Pri overovaní výroku sme hľadali odborný ekvivalent k slovnému spojeniu „utýraných na smrť potratom“. Vychádzame z toho, že autor výroku má na mysli umelé prerušenie tehotenstva (UPT). 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) uvádza na svojej stránke v dokumente Potraty v SR 2013 (.pdf, s. 9) tabuľkovo spracované údaje o potratovosti v SR v rokoch 1997 – 2013 podľa nasledovných vybraných ukazovateľov: spolu, spontánne, umelo prerušené tehotenstvá (UPT), mimomaternicové tehotenstvá a ostatné tehotenstvá, kde sú zahrnuté napr. missed abortion (zamlčaný potrat), mola hydatidosa (potrat v dôsledku patologického tehotenstva) a nelegálne UPT.

V roku 2013 bolo umelo prerušených spolu takmer 8-tisíc tehotenstiev. Išlo teda o približne 22 tehotenstive denne. V prípade ak by ste počítali aj kategóru "ostatne" (2 750), kde patria aj nelegálne potraty (aj potraty z patologického tehotenstva), tak toto číslo spolu by bolo takmer 30 denne.

              Zdroj: Potraty v SR 2013, s. 9. Dokument .pdf je dostupný na stránke NCZI.

Na overované slovné spojenie možno vzťahovať:

1. ukazovateľ UTP, pri ktorom sa za rok 2013 eviduje 7999 UPT (denne 21,915 UPT) a

2. neznámy počet nelegálnych UPT z kategórie ostatné potraty za rok 2013 v úhrne 2750 (denne 7,5), ktoré pri overovaní nemôžeme brať do úvahy.

Poznámka pod tabuľkou o súčte potratov u žien s trvalým aj bez trvalého bydliska v SR nemá vplyv na pravdivostnú hodnotu výroku, keďže počet potratov u žien bez trvalého bydliska v SR predstavuje ročne osem UPT a jeden potrat v kategórii ostatné (Tab. Potraty podľa druhu a územia trvalého bydliska v SR, s. 16 v zdrojovom dokumente NCZI).

Pozn.: V rámci overenia zdroja NCZI, z ktorého sme čerpali, uvádzame pre porovnanie dokument Trendy sociálneho vývoja v SR 2014, dostupný na stiahnutie zo stránky Štatistického úradu SR, kde sa na s. 13 v kapitole Potratovosť uvádzajú rovnaké údaje, ako v dokumente NCZI.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.03.2015
success
error