DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...my sme využili štandardné ustanovenie, ktoré v zmluve (zmluve o prenájme vodného diela Gabčíkovo, pozn.) jednoducho je napísané, že my môžeme vypovedať túto zmluvu z určitých dôvodov.

Co priniesol rok 2014? - 15.12.2014
Neoveriteľné

Zmluva o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo nie je verejne dostupná, nepodarilo sa nám preto zistiť ako sú nastavené podmienky pre jej vypovedanie. Výrok preto označujeme za neoveriteľný.


Správa o aktuálnom stave prevádzkových vzťahov na Vodnej elektrárni Gabčíkovo vlády Slovenskej republiky uvádza nasledovné dôvody pre to, aby zmluva o prevádzke VEG bola vyhlásená za neplatnú:

"a) pri uzavretí Zmluvy o prevádzke VEG absentuje súhlas Maďarska v zmysle Medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke SVD G-N;
b) Slovenské elektrárne, a.s. nie sú spôsobilé prevádzkovať Vodnú elektráreň Gabčíkovo, nakoľko nie sú národnou prevádzkovou organizáciou v zmysle Medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke SVD G-N;
c) prevádzkový majetok Vodnej elektrárne Gabčíkovo ako súčasť hlavnej veci nie je spôsobilý byť samostatným predmetom právnych vzťahov;
d) pri uzatváraní Zmluvy o prevádzke VEG bola porušená zásada "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet", t.j. nikto nemôže previesť na iného viac práv ako sám má;
e) Zmluva o prevádzke VEG bola uzatvorená skôr ako Dohoda o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG;
f) Zmluva o prevádzke VEG je zákazkou na služby, pri ktorej bolo potrebné postupovať podľa ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, čo sa nestalo."

Ďalej sú za problematické označené nasledujúce oblasti, v ktorých si podľa vlády Slovenské elektrárne neplnia povinnosti a je preto možné vypovedať zmluvu, v prípade že nebude možné označiť ju za neplatnú:

"a) Ohrozenie bezpečnej a efektívnej prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo z dôvodu nevykonania generálnych opráv turbín

b) Spor ohľadne výšky ročného poplatku: 
V zmysle Zmluvy o prevádzke VEG majú Slovenské elektrárne, a.s. povinnosť platiť Vodohospodárskej výstavbe, štátnemu podniku ročný poplatok, ktorý sa vypočítava zo všetkých výnosov za predaj elektriny vygenerovanej VEG a realizovaných Slovenskými elektrárňami, a.s. ako dodávateľom na trhu (podrobný spôsob výpočtu je uvedený v článku 6 Zmluvy o prevádzke VEG). Za roky 2010 až 2013 je medzi Vodohospodárskou výstavbou, štátnym podnikom a Slovenskými elektrárňami, a.s. spor o výške ročného poplatku, ktorý sa stanovuje na základe údajov, ktorými disponujú Slovenské elektrárne, a.s. V zmysle Zmluvy o prevádzke VEG majú Slovenské elektrárne, a.s. povinnosť Vodohospodárskej výstavbe, štátnemu podniku poskytnúť všetky požadované informácie. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik však od roku 2010 neúspešne opakovane žiada od Slovenských elektrární, a.s. potrebné údaje k výpočtom výnosu za predaj produktov silovej elektriny a podporných služieb pre účely ročného vyúčtovania a overenia si správnosti výpočtov fakturácie zo strany Slovenských elektrární, a.s.

c) Platby s výhradou: 
Slovenské elektrárne, a.s. od septembra 2013 uhrádzajú Vodohospodárskej výstavbeštátnemu podniku pravidelnú platbu v zmysle článku 10 Zmluvy o prevádzke VEG s výhradou jej jednoznačnej neoprávnenosti, nakoľko spochybňujú zmluvný vzťah medzi Vodohospodárskou výstavbouštátnym podnikom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom"

Dátum zverejnenia analýzy: 14.12.2014
success
error