DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

No kto prijal napríklad to, že vtom momente platí zmluva, keď bude zverejnená, bude na webovej stránke? To sme my prijali.

Povolebný vývoj na Slovensku - 24.11.2014
Pravda

Je pravdou, že počas vlády Ivety Radičovej bol prijatý zákon, ktorý ukladá povinnosť verejnoprávnym inštitúciám zverejňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Zmluvy nadobudajú účinnosť až  po ich zverejnení na internete. Bugár hovorí "vtom momente platí" a nie "v tom momente je účinná". V praxi nemusí vždy nastať situácia, keď zmluva je platná a účinná zároveň v tom istom okamihu. Vyhľadom na to, že sa Bugárom použitá platnosť nie vždy vylučuje s účinnosťou výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Aktuality.sk, 24. septembra 2014:

"V praxi sa častokrát pojem účinnosti zmluvy zamieňa s pojmom platnosť zmluvy. Zmluva je platná, keď spĺňa všetky podstatné náležitosti vymedzené príslušným právnym predpisom, napríklad označenie zmluvných strán, predmet zmluvy, podpísanie zmluvy. Účinnosť je skutočnosť, že zmluva začala spôsobovať právne účinky (následky), teda, že sa možno úspešne domáhať plnenia zo zmluvy. Napríklad v zmluve si zmluvné strany určia, že zmluva je účinná od určitého dňa, alebo že je účinná už podpisom zmluvy a pod. Čiže platnosť a účinnosť zmluvy nemusí nastať v tom istom okamihu."

Zákon bol schválený 9. decembra 2010 a účinnosť nadobudol 1. januára 2011. 

"(1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy,
zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia"

Za návrh hlasoval aj Bugár. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.11.2014
success
error