DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Je to zákon, ktorý iba nastavil nové mechanizmy výpočtu týchto poplatkov (za závlahovú vodu pre poľnohospodárov, pozn.). My sme iba stanovili (zákonom, pozn.) určité parametre.

Predseda vlády o ekonomike, plyne a vode - 20.10.2014
Zavádzajúce

Výroky sme označili ako zavádzajúci. Zatiaľ čo vláda síce prisľúbila, že nedôjde k spoplatneniu závlahovej vody, nemôžme tvrdenie označiť ako pravdivé, nakoľko návrh zákona neprináša nové mechanizmy výpočtu poplatkov ale plánuje zavedenie možnosti spoplatniť oblasť využívania vody, ktorá bola predtým z poplatkov vylúčená.


Predmetom tohto výroku je vládny návrh zákona ktorý ovplyvňuje zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Tento návrh zákona bol v prvom čítaní posunutý ďalej, a v súčasnej dobe čaká na prerokovanie vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a v Ústavnoprávnom výbore.

Otázke závlahovej vody pre poľnohospodárov sa venuje v súčasnom znení (pdf) § 78 ods. 5 ktorý znie:

"Povinnosť platiť platby ... sa nevzťahuje na
  a) napúšťanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,
  b) napúšťanie verejných kúpalísk,
  c) protipožiarne opatrenia,
  d) prevádzku rybochovných zariadení a rybníkov na napúšťanie vodných nádrží mimoriadne vhodných na chov rýb,
  e) zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy"

V súčasnej dobe závlahová voda ako taká teda nie je spoplatnená, náklady poľnohospodárom vznikajú z prenájmu zavlažovacích zariadení, elektriny potrebnej na čerpanie a podobne.

Návrh zákona (rtf) ošetruje najmä otázky týkajúce sa využívania vody a regulácie jej čistoty a ochrany. Mení sa však aj § 78 ods. 5, ktorého nové znenie je:

"Povinnosť platiť platby ... sa nevzťahuje na odbery povrchovej vody na
  a) napúšťanie odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop rastlín a živočíchov,
  b) protipožiarne opatrenia,
  c) prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, ktoré užívajú právnické osoby s prideleným rybárskym právom, alebo na ktoré bolo vydané osvedčenie podľa osobitného predpisu, 
  d) zavlažovanie v záhradkárskych osadách"

 
Ako môžeme vidieť, zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy zmizlo z odseku určujúceho výnimky. Presunuté bolo do odseku 3, ktorý pojednáva o spoplatnených vodohospodárskych službách. Závlahová voda by sa tak prijatím návrhu zákona stala predmetom zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a bolo by možné, aj keď nie nutné, jej spoplatnenie. Podľa oficiálnej stránky Agrárnej komory Slovenska došlo k dohode s členmi parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie NR SR na základe ktorej vláda prisľúbila do 1. januára 2017 udržiavať nulovú sadzbu, na čo sa odvolával aj Robert Fico, keď v diskusii vyhlásil:

 "minister pôdohospodárstva jednoznačne povedal, že tie poplatky budú absolútne minimálne, čiže nič. Nie je žiadny dôvod na paniku, na nič, pokiaľ ide o závlahovú vodu"

Nepodarilo sa nám však nájsť vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na túto tému, ktoré by podporovalo tvrdenia AKS a premiéra Fica.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.10.2014
success
error