DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Dnes boli dve kategórie študentov. V jednom prípade sa to týkalo myslím, že to bolo rozdelené podľa veku. Tak tá vyššia kategória mohla ísť do sumy 159 eur, kedy nemali nejaké problémy s odvodmi. My sme sa rozhodli, že obidve tieto vekové kategórie dáme do jednej kategórie a bude platiť, že pokiaľ má takúto brigádu a neprevyšuje to 200 eur, tak jeho odvod z tohto všetkého bude predstavovať proste demagog alebo teraz, prepáčte, ak nepoviem presné číslo, ale jeho odvod by mal predstavovať 1,05 percenta.

Predseda vlády o ekonomike, plyne a vode - 20.10.2014
Pravda

V stále aktuálnom znení zákona o sociálnom poistení platí, že brigádnici boli delení do dvoch kategórii do 68 eur (do 18 rokov) a 159 do (do 26 rokov). Novela zákona o sociálnom poistení účinnosť od 1. januára 2015) stanovuje jednotnú sumu 200 eur. Taktiež platí výška odvodu na úrovni 1,05 %. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Vláda SR 20. augusta 2014 schválila túto novelu o sociálnom poistení, tá bola prerokovaná a schválená v NR SR 15. októbra 2014.

Sociálna poisťovňa uviedla 20. októbra 2014:

"Sociálna poisťovňa upozorňuje žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ktorí pracujú na dohodu o brigádnickej práci študentov, že sa im od 1. januára 2015 zvýši hranica zárobku, do ktorej nebudú platiť odvody, a to na jednotnú sumu 200 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú minulý týždeň v stredu schválila Národná rada SR. Po novom tak nebudú existovať dve kategórie študentov, pri ktorých sú stanovené mzdové limity pre neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.

Hraničná mesačná suma na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity je v roku 2014 vo výške 68 eur pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov, inak vo výške 159 eur. Od 1. januára 2015 to bude suma 200 eur pre študentov stredných aj vysokých škôl, mladších aj starších ako 18 rokov veku."

Tieto informácie uviedol aj Trend

Staré znenie časti zákona o odvodoch študentov:
Predpis č. 328/2013 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014

§ 1
Na rok 2014 sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a zákona takto:
a) 68 eur pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov,
b)
159 eur pre fyzickú osobu neuvedenú v písmene a).

§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.


Stále platí, že ak brigádnik neprekročí hranicu stanovenú zákonom (159 resp. od 1. januára 2015 sumu 200 eur! zamestnávateľ za neho platí odvody vo výške 1,05 %. Toto percento sa nemenilo.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.10.2014
success
error