DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Oni hovoria len s troma vetami napríklad o školskej samospráve (Berényi komentuje koncepciu Most-Híd o podpore národnostných menšín, pozn.).

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Berényi naráža na a auguste 2014 prijatú víziu Most-Híd týkajúcej sa vzdelávacej politiky. Je pravdou, že samosprávu národnostných škôl nespomínajú často, veľmi konkrétne len v približne troch vetách a na podrobnejší popis maďarskej samosprávy dokument odkazuje na  Stratégiu národnostnej politiky Most-Híd. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vizia Most-Híd na rok 2016, ktorú predstavili v auguste 2014 konkrétne Vzdelávacia politika - Občianska vízia 2016 venuje maďarskému národnostnému školstvu a aj jeho samospráve hneď niekoľko odstavcov a celkovo viac ako dve strany. Spomínajú cieľ zabezpečiť kvalitné učebnice,  autonómiu maďarského školstva, podporu spoluprác škôl, lepšiu kontrolu kvality alebo plán prijať  Zákon o vedení pedagogickej dokumentácie na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín. O maďarskej školskej samospráve však konkrétne dokument hovori len v približne troch vetách.

"1H. Zasadzujeme sa o vytvorenie regulačného prostredia, ktoré podnecuje a podporuje autonómny samorozvoj. Danú oblasť dnes charakterizuje silná centralizácia, vplyv štátu, a aj keď teoreticky existuje možnosť autonómneho konania inštitúcií, štátny vzdelávací program ich o túto možnosť v značnej miere oberá (v prípade národnostného školstva o niečo viac).

3G. Je nevyhnutné zabezpečiť vybavenie národnostných škôl modernými učebnicami. Cestou, ako dosiahnuť tento cieľ, môže byť vyššie spomenutá liberalizácia trhu s učebnicami a/alebo inovácia metodologickej základne, autonómia maďarského školstva (viď maďarská národnostná politická, sekcia 4A)."

Dokument odkazuje na Stratégiu národnostnej politiky Most-Híd (.pdf), ktorá bola schválená v septembri 2014, sa spomína konkrétne a vo viacerých ako len v troch vetách:

"Našou hlavnou snahou v tejto oblasti musí byť získanie kultúrnej a školskej samosprávy."

"3A. Medzi strategické ciele strany Most-Híd v oblasti národnej politiky patrí kultúrna a školská samospráva pre Maďarov na Slovensku. Len tak sa dá zabezpečiť systematický rozvoj týchto inštitúcií. Iba takto sa môžu naše školy a kultúrne ustanovizne podieľať na zachovaní a rozvoji národnej identity Maďarov na Slovensku. Táto samospráva by sa zabezpečovala cez menšinovú radu volenú príslušníkmi maďarskej národnostnej menšiny. Rada by bola volená na štvorročné obdobie."

V kapitole školstva sa uvádza, viacero postojov ku školskej samospráve:

Podmienky, ktoré potrebuje udržateľný školský systém, ktorý vie zabezpečiť budúcnosť maďarského spoločenstva na Slovensku sme načrtli už vyššie: teda školská samospráva a zacielenie na odovzdávanie jazykových a kultúrnych kompetencií. Tieto dve podmienky rozšírime o ďalší pilier: existujú také národnostné ciele, ktoré sa nemôžu podriadiť kritériám finančnej efektívnosti. Typickým príkladom sú maďarské výchovno-vzdelávacie inštitúcie,
ktorých zachovanie považujeme za základ aj pre zachovanie a rozvoj samotného spoločenstva.


4A. Z hľadiska prežitia systému maďarského školstva je vznik maďarskej školskej samosprávy existenčnou otázkou. Pri súčasnom tlaku na efektivitu a problémoch s počtom žiakov sa to javí ako jediná možnosť. Jedine takto sa dá zabezpečiť nielen udržanie systému, ale aj rozvoj špeciálnych metodických kompetenecií."


Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error