DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Momentálne zákon, ktorý bol ešte prijatý v roku ´99 a k malej novele došlo počas Radičovej vlády a táto novela veľká nebola, skôr kozmetická úprava, nepripisuje používanie menšinových jazykov, len umožňuje používanie menšinových jazykov.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Zavádzajúce

V obciach, v ktorých podiel národnostných menšín presahuje 15%, majú obyvatelia právo dorozumievať sa v úradnom styku aj v jazyku menšiny. Zároveň sa môže úradná agenda viesť v jazyku národnostnej menšiny.

V prípadoch, kedy obec nespĺňa uvedenú požiadavku, môžu národnostné menšiny používať svoj jazyk v ústnom úradnom styku, pokiaľ s tým súhlasia zamestnanci a zúčastnené osoby. Výrok hodnotíme ako zavádzanie. 

Podľa zákona 204/2011 Z.z. § 2 ods. 1) "Ak občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov, majú právo v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny."
Podľa ods. 3) "Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva (...) adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na vybavovanie vecí v jazyku národnostnej menšiny."
Podľa ods. 6) "Označenie orgánu verejnej správy umiestnené na budovách sa v obci podľa odseku 1 uvádza popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny."

V § 3 ods. 4) " Úradná agenda (...) určená pre verejnosť okrem matriky, sa v obci podľa § 2 ods. 1 môže viesť popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny.".

Podľa § 5a ods. 1) "Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom iných technických zariadení sa v obci podľa § 2 ods. 1 môžu zverejňovať popri štátnom jazyku3aa) aj v jazyku menšiny."

Zákon nenariaďuje požívanie jazyka národnostnej menšiny, pokiaľ obec nespĺňa minimálny podiel obyvateľstva národnostnej menšiny, ale umožňuje obci používanie jazyka národnostnej menšiny.
Ods. 8) "Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1, pri ústnej komunikácii používať jazyk menšiny, ak s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúčastnené na konaní súhlasia."

Hoci zákon nenariaďuje použitie jazyka národnostnej menšiny vo všetkých prípadoch komunikácie a toto používanie jazyka je na zvážení obce, vo vymedzených prípadoch majú národnostné menšiny právo používať svoj materinský jazyk.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error