DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Máme na to v stanovách nástroje a v takomto prípade samozrejme to úplne v bezprostrednom rozpore s dôvodom, pre ktorý do verejnej služby Sieť išla a ľudia, ktorí ju tvoria, čiže dovidenia. Odchod.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Strana Sieť má skutočne vo svojich stanovách nástroj, ktorý umožňuje vylúčiť člena strany, ktorý zneužil svoju funkciu v strane, alebo orgáne verejnej moci. Výrok teda hodnotíme ako pravdivý.

V článku (stanov strany Sieť, pozn.) šesť bode dva je uvedené:

2. Člena môže vylúčiť Predsedníctvo z nasledujúcich dôvodov:
a) právoplatné odsúdenie člena za úmyselný trestný čin,
b) uvedenie nepravdivých údajov pri vyplnení písomnej prihlášky,
c) verejné presadzovanie názorov, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami a
programovými cieľmi Siete,
d) konanie, ktoré je v rozpore so základnými zásadami a programovými cieľmi Siete,
e) hrubé porušenie politickej disciplíny,
f) prijatie kandidatúry do orgánov verejnej moci v SR alebo v EÚ bez predchádzajúceho
súhlasu príslušného orgánu Siete.

Následne v bode tri: 

3. Politickú disciplínu porušuje člen, ktorý:
a) koná v rozpore so základnými zásadami, programovými cieľmi a programom Siete,
b) porušuje Stanovy, uznesenia alebo iné rozhodnutia orgánov Siete, ktorým podlieha,
c) svojím konaním spôsobil rozvrat v Sieti na ktoromkoľvek stupni alebo znemožnil prácu
orgánu Siete,
d) svojím konaním spôsobil zneváženie Siete, jej orgánov alebo členov,
e) zneužil funkciu v Sieti alebo v orgáne verejnej moci.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error