DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

To čo ste citovali (že kandidáti strany nebudú podliehať straníckym príkazom, pozn.) je preambula, vernosť, verejné služby, odolnosť voči straníckym a iným príkazom, povinnosť nakladať s verejnými zdrojmi so starostlivosťou obozretného hospodára, naša dlhodobá téma, ktorú máme aj v stanovách, jeden plat z verejných zdrojov a samozrejme a to čo ja som už vnímal ako veľmi dôležité je odpolitizovanie verejnej správy.

Politiky strán Siet, SaS, SMK a OLaNO - 13.10.2014
Pravda

Je pravdou, že Strana Sieť prevzala myšlienku richtárskej prísahy, ktorá zaväzuje kandidátov v komunálnych voľbách k etickému jednaniu. Základné myšlienky, ktoré spomína Radoslav Procházka sa nachádzajú aj v stanovách strany. Výrok preto hodnotíme ako pravdu.

V preambule Richtárskej prísahy sa uvádza:

"Vychádzajúc z presvedčenia, že dobrá obec má slúžiť ľuďom, ktorí v nej žijú, že jej správca nesmie podliehať straníckym ani iným príkazom, a že jediným zákazníkom dobrého richtára sú obyvatelia obce, ktorú dostal do správy, vo vernosti štúrovskému étosu verejnej služby ako nástroju hospodárskeho, kultúrneho a duchovného rozvoja, a v odhodlaní zodpovedať sa z výkonu svojho poverenia iba tým, od ktorých ho dostanem, sľubujem, že:

Osobné záväzky:

1. "So zdrojmi obce budem nakladať s obozretnosťou starostlivého hospodára a v priebehu svojho funkčného obdobia znížim jej dlhovú záťaž. Ak to však obec bude naozaj potrebovať, požičiam si, a to výlučne na zásadné investície, preukázateľne zveľaďujúce majetok obce a bezprostredne slúžiace potrebám jej obyvateľov.

2. Do funkcií na obecnom úrade a do vedúcich funkcií v obecných organizáciách budem v priebehu svojho funkčného obdobia prijímať ľudí výlučne na základe ich odborných predpokladov. Neprijmem do nich nikoho zo svojich najbližších príbuzných (manžela/ku, deti, rodičov či súrodencov).

3. Ak mi občania v budúcnosti dajú aj iné poverenie, zaväzujem sa, že budem z verejných zdrojov vždy poberať len jediný plat."

Zmienka o tzv. dlhodobej téme (ktorú spomína Procházka) - povinnosť nakladať s verejnými zdrojmi so starostlivosťou obozretného hospodára sa nachádza v stanovách (.pdf) strany Sieť ako "Príprava Slovenskej republiky na postupný prechod k bezdlhovému hospodáreniu (vyrovnaný rozpočet)." V stanovách sa explicitne nehovorí o nakladaní so zdrojmi, iba o príprave na prechod k bezdlhovému hospodáreniu.

V Stanovách sa okrem toho nachádzajú aj tézy: 
- úcta k prerušenej tradícii poctivej verejnej služby, v ktorej má záujem spoločenstva, 
tvoreného občanmi Slovenskej republiky, prednosť pred záujmami ktorejkoľvek politickej 
strany alebo inej záujmovej skupiny.
- Budovanie profesionálnej štátnej správy, ktorá bude odolná voči výmenám 
politických reprezentácií a ktorej príslušníci budú podliehať pravidelnému 
hodnoteniu na základe výkonnostných kritérií.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2014
success
error